Wiadomości - Aktualności

XIII Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz Data: 2020-10-22 14:23:57 (czytane: 292)

XIII Sesja Rady Miejskiej w Stopnicy zwołana na dzień 28 października 2020 r. (środa) na godz. 9.00 odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica bez udziału sołtysów, mieszkańców oraz gości.

W związku z zaliczeniem Powiatu Buskiego do strefy czerwonej zgodnie z § 28 ust 1, pkt 9 lit.a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 ze zm.) informuję, że Sesja Rady Miejskiej w Stopnicy zwołana na dzień 28 października 2020 r. odbędzie się w części (9 radnych) w sali konferencyjnej a w części ( 6 radnych) w zdalnym trybie obradowania.
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 17 lipca 2020 r.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5. Rozpatrzenie informacji o:

 1) przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku,
 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2020 roku,
 3) przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury,
 4) realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020,
 5) wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych,
 6) wynikach analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stopnica i kierowników jednostek organizacyjnych.
6. Podjęcie uchwał:
 1) w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków,
 2) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Stopnica,
 3) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok,
 4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2020-2025,
5) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
6) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
7) w sprawie rozpatrzenia skargi.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

/-/ Krzysztof Tułak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Stopnicy


Transmisja sesji Rady Miejskiej: https://stopnica.sesja.pl/

Powszechny Spis Rolny

09/01/2020

   więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Konkurs pod Biało-Czerwoną

...