Wiadomości - Aktualności

XV Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Data: 2020-12-23 14:55:11 (czytane: 267)

XV Sesja Rady Miejskiej w Stopnicy zwołana na dzień 31 grudnia 2020 r. (czwartek) na godz. 9.00 odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica bez udziału sołtysów, mieszkańców oraz gości.

Z uwagi na przedłużający się stan epidemii i związane z tym przestrzeganie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów informuję, że Sesja Rady Miejskiej w Stopnicy zwołana na dzień 31 grudnia 2020 roku odbędzie się w części (4 radnych) w sali konferencyjnej a w części (11 radnych) w zdalnym trybie obradowania.

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 8 grudnia 2020 r.

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.

5. Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica,

2)      w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Stopnica a Gminą Chmielnik w  zakresie zapewnienia obsługi informatycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Stopnicy,

3)      w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026,

4)      w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok,

5)      w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Stopnicy na 2021 rok,

6)      w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok,

7)      w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok,

8)      w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,

9)      w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy,

10)  w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,

11)  w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu,

12)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2020-2025,

13)  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

14)  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2021-2025,

15)   w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2021 rok,

16)   w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2021, za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy,

17)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu,

18)  w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Stopnica,

19)  w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Stopnica,

20)  w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

21)  w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stopnica.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

/-/ Krzysztof Tułak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Stopnicy


Transmisja sesji Rady Miejskiej: https://stopnica.sesja.pl/

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Życzenia Świąteczne

...