Wiadomości - Aktualności

XVI Sesja Rady Miejskiej w Stopnicy

Dodał: Mariusz Data: 2021-03-16 15:05:09 (czytane: 204)

XVI Sesja Rady Miejskiej w Stopnicy zwołana na dzień 22 marca 2021 r. (poniedziałek ) na godz. 9.00 odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica bez udziału sołtysów, mieszkańców oraz gości.

Z uwagi na przedłużający się stan epidemii i związane z tym przestrzeganie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.)  Sesja Rady Miejskiej w Stopnicy zwołana na dzień 22 marca 2021 roku odbędzie się w części (4 radnych) w sali konferencyjnej a w części (11 radnych) w zdalnym trybie obradowania.

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 31 grudnia 2020 r.

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań. Monitoring i ewaluacja Gminnego Programu wspierania Rodziny na lata 2019-2021 przyjętego Uchwałą Nr IV/2/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 18 lutego 2019 roku.

6. Przedstawienie raportu o stanie gminy.

7. Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok;

2)      w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy;

3)      w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej;

4)      w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stopnica na lata 2021-2031;

5)      w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Stopnica, organowi regulacyjnemu do zaopiniowania;

6)      w sprawie ustalenia dopłat do wybranych grup taryfowych;

7)      w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2021 roku”;

8)      w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie;

9)      w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie;

10)   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2021-2025;

11)   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

 

/-/ Krzysztof Tułak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Stopnicy


Transmisja sesji Rady Miejskiej: https://stopnica.sesja.pl/

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nowe zasady korzystania z porad lekarskich

Od 16 marca zmieniają się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Kiedy skorzystasz z wizyty stacjonarnej, a kiedy z teleporady?...