Wiadomości - Aktualności

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Stopnicy

Dodał: Data: 2022-06-15 10:37:43 (czytane: 337)

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Stopnicy zwołana na dzień 23 czerwca 2022 r. (czwartek) na godz. 09.00 odbędzie się w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy.

Tematyka sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wystąpienie przedstawiciela Wojskowego Centrum Rekrutacji w Busku-Zdroju.
4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Stopnicy odbytej w dniu 14 kwietnia 2022r.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r.
7. Rozpatrzenie informacji o realizacji planu finansowego oraz sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2021.
8. Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej.
9. Debata nad raportem o stanie Gminy Stopnica za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica,
2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
3) w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica,
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Stopnica z Powiatem Buskim,
5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa- Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Stopnica,
6) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stopnica, na rok szkolny 2022/2023,
7) w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/6/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze,oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
8) w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
9) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2022-2029,
10) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

/-/ Krzysztof Tułak
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stopnicy


Transmisja sesji Rady Miejskiej: https://stopnica.sesja.pl/


Sezon letni 2022 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. więcej..

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Dni Stopnicy i Dożynki Miejsko-Gminne 2022

08/20/2022

W dniach 20-21 sierpnia 2022 r. na kompleksie szkolno-sportowym przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Stopnicy odbędzie się impreza plenerowa pod nazwą Dni Stopnicy i Dożynki Miejsko-Gminne 2022. W sobotę wystąpią m.in. zespoły ANTHONY ESCA, KUBAŃCZYK, w niedzielę zespoły Łzy, KRYWAŃ, JĘDRZEJ oraz kabaret BUMELANT.Wstęp wolny. Imprezę uświetni czeski LUNAPARK! Zapraszamy serdecznie. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Na podstawie art. 19a ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2020...