Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie do składania fiszek projektowych dla potrzeb opracowania strategii rozwoju MOF Buska-Zdroju

Dodał: Data: 2021-09-20 13:27:47 (czytane: 159)

Decyzją Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, Miasto i Gmina Stopnica oraz Miasto i Gmina Busko-Zdrój, zostały połączone w ramach tzw. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju. W związku z powyższym z inicjatywy samorządów gminnych, zainicjowanych przez burmistrzów Ryszarda Zych i Waldemara Sikorę oraz zatwierdzonych przez Radę Miejską w Stopnicy oraz Busku-Zdroju, podjęta została współpraca mająca na celu opracowanie wspólnej strategii rozwoju.

OGŁOSZENIE

 

            W związku z przystąpieniem przez samorządy tworzące Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF Buska-Zdroju) do sporządzenia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju, Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica zaprasza do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na obszarze, sprzyjających jego rozwojowi w perspektywie do 2030 roku.

            Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik) można składać do dnia 4 października 2021 r.
w następujących formach:

a)    drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@stopnica.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – strategia rozwoju MOF Buska-Zdroju”.

b)    drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130, z dopiskiem „Fiszka projektowa – strategia rozwoju MOF
Buska-Zdroju”
.

c)   Bezpośrednio do budynku Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, Biuro Obsługi (parter) w godzinach pracy Urzędu.

            Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica.

            Po zaakceptowaniu złożonej propozycji oraz przeprowadzeniu ewentualnych konsultacji
z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027.

Proponowane projekty powinny wpisywać się w zaplanowane dla obszaru cele, których osiągnięcie pozwoli na zrealizowanie założonej wizji. Cele strategiczne dla MOF Buska-Zdroju:

·         Cel 1 Atrakcyjna destynacja turystyczna.

·         Cel 2 Obszar o wysokiej jakości życia.

            Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów gminy.

 

 Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica

Ryszard Zych

Załączniki:

Fiszka projektowa

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

...