Wiadomości - Aktualności

Nabór kadry do Klubu Dziecięcego w Stopnicy

Dodał: Data: 2023-08-25 08:36:42 (czytane: 1723)

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku opiekuna w Klubie Dziecięcym w Stopnicy. Praca na umowę o pracę. Zatrudnienie zakłada ruchome godziny pracy.

Kandydat na w/w stanowisko musi spełniać wymogi, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( t.j. Dz. U. 2023 poz. 204 ze zm.), tj.

1. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba:

1) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

 

2. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2) średnie lub średnie branżowe oraz:

a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.

 

3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny,

2) CV,

3) Kopia dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

4) Oświadczenie, że osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Osoby sprawujące, na podstawie ustawy, opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1284).

 

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 2 (preferowane osobiste złożenie dokumentów u kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy) do dnia 28 sierpnia 2023 r. do godz. 11.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

(nieaktualne- rekrutacja zakończona) Rekrutacja dzieci do Klubu Dziecięcego w Stopnicy (opieka żłobkowa)- przedłużamy termin składania wniosków do 1 września

Ilość dostępnych miejsc: 25. W przypadku równej liczny punktów zdobytych w procesie rekrutacji o przyjęciu dziecka decydować będzie...