Wiadomości - Aktualności

Do 31 sierpnia rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Dodał: Data: 2023-08-01 08:21:57 (czytane: 569)

Od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy, przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni.

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien posiadać faktury VAT (lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego:

- w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. (limit na 2023 r. wynosi 110 1/1 ha użytków rolnych i 40 1/1 DJP bydła);

- w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 litrów/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 litry/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

-  2 zł[1]/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. -do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;

-  1,20zł/l litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;

-  2 zł[2]/1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.- do wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie.

 

Do wniosku należy również dołączyć:

- dokument wydany przez kierownika ARiMR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

- dokument wydany przez kierownika ARiMR zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec lub kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta.

- w odniesieniu do koni, zamiast dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dołącza się oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022r. w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o oświadczenie o wielkości przedsiębiorcy, o formularz w sprawie zakresu Informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

Zwrot podatku akcyzowego nastąpi w miesiącu październiku 2023 r.

 

Osoby składające wraz z wnioskiem kopie faktur, zobowiązane są do dostarczenia również oryginałów faktur w celu umieszczenia na nich (przez upoważnionego pracownika) właściwej adnotacji.

 

Formularze wniosków o zwrot podatku akcyzowego dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy, ul. Tadeusz Kościuszki 2, 28-130 Stopnica. Wniosek można również pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy.

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 377 98 08.

 

Więcej szczegółów na:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego[1] dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/l litr ON

[2] dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/l litr ON

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..