Wiadomości - Dla rolnika

Dopłaty do materiału siewnego

Dodał: Mariusz Szcześniak Data: 2015-02-24 09:07:48 (czytane: 2758)

Agencja Rynku Rolnego udziela – w ramach pomocy de minimis w rolnictwie – dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Czym jest pomoc de minimis w rolnictwie? Maksymalny pułap.
Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi nie może przekroczyć 15 000 euro w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych). Za rok podatkowy (obrotowy) uważa się rok kalendarzowy lub okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych określony w statucie albo umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników.


Które gatunki objęte są dopłatami?
Dopłatami jest objęty materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących
gatunków roślin uprawnych:
1) zboża:
• jęczmień,
• owies nagi,
• owies szorstki,
• owies zwyczajny,
• pszenica twarda,
• pszenica zwyczajna,
• pszenżyto,
• żyto;
2) rośliny strączkowe:
• bobik,
• groch siewny (odmiany roślin rolniczych),
• łubin biały,
• łubin wąskolistny,
• łubin żółty,
• soja,
• wyka siewna;
3) ziemniak,
4) mieszanki zbożowe oraz mieszanki pastewne sporządzone z gatunków roślin objętych dopłatami wykazanych w pkt. 1 i 2.
Korzyści:
Użycie elitarnego lub kwalifikowanego materiału siewnego do siewu lub sadzenia jest jednym z podstawowych czynników gwarantujących:
• zwiększenie wydajności plonowania upraw, czyli jest najtańszym sposobem na zwyżkę plonu,
• lepszą jakość zbioru pozwalającą uzyskać wyższą cenę sprzedaży,
• lepsze efekty żywienia zwierząt w gospodarstwie,
• oszczędności w ilości materiału potrzebnego do wysiewu,
• ograniczenie nakładów pracy przy zaprawianiu własnych nasion,
• optymalizację zabiegów agrotechnicznych.


Termin składania wniosków
Wniosek o przyznanie dopłaty powinien być złożony od 15 stycznia do 25 czerwca 2015r. Termin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu.

Gdzie należy złożyć wniosek o dopłatę?
Wniosek o przyznanie dopłaty należy przesłać rejestrowaną przesyłką listowną lub złożyć osobiście we właściwym (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego.

Formularz wniosku o przyznanie dopłaty, instrukcja jego wypełniania oraz „Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie” są dostępne:
• w oddziałach terenowych ARR,
• w centrali ARR,
• na stronie internetowej www.arr.gov.pl
Na stronie https://elf.arr.gov.pl/ dostępna jest bezpłatna aplikacja ELF, służąca do wypełniania i drukowania wniosku
o przyznanie dopłaty oraz Formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.

Należy pamiętać, aby wniosek o przyznanie dopłaty został złożony:
• w obowiązującym terminie składania wniosków,
• na aktualnym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami,
• po zużyciu do siewu lub sadzenia zakupionego materiału siewnego odpowiedniej jakości,
• we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego.

Dokumenty, jakie należy obowiązkowo dołączyć do wniosku
o dopłatę
Producent rolny, który będzie ubiegał się o dopłatę do materiału siewnego w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, jest zobowiązany do dołączenia do wniosku oryginału lub kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego przez Prezesa ARR pracownika Agencji):
1) faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, wystawionej
w okresie od 15 lipca 2014 roku do 15 czerwca 2015 roku, pod warunkiem że materiał ten został zużyty w powyższym okresie do siewu lub sadzenia

lub
2) dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, wystawionego w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia w posiadanym gospodarstwie rolnym. Dokument taki dołącza przedsiębiorca wpisany do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym lub rolnik prowadzący obrót materiałem siewnym, wpisany do ewidencji rolników.

Faktura zakupu oraz dokument wydania z magazynu powinny zawierać następujące
informacje dotyczące materiału siewnego:
• datę sprzedaży lub wydania z magazynu,
• nazwę gatunku i odmiany,
• kategorię lub stopień kwalifikacji,
• numer partii.

Poza fakturą lub dokumentem wydania z magazynu do wniosku należy obowiązkowo dołączyć Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę, dotyczący pomocy publicznej, którą producent rolny otrzymał w odniesieniu do materiału siewnego zużytego do siewu lub sadzenia i wskazanego we wniosku o przyznanie dopłaty.
Producent rolny zobowiązany jest także do dołączenia do wniosku wszystkich
zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis (pomoc de minimis i pomoc de minimis w rybołówstwie i akwakulturze), jakie otrzymał
w ciągu 3 lat podatkowych (obrotowych), albo do złożenia we wniosku oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie oraz innych pomocy o charakterze pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy.

Minimalne ilości materiału siewnego, które powinny być użyte do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych
Minimalne ilości wynoszą odpowiednio dla:
1) odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg,
2) odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki
siewnej,
3) pszenicy twardej – 150 kg,
4) odmiany populacyjnej żyta – 90 kg,
5) odmiany syntetycznej żyta – 80 kg,
6) odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej,
7) odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg,
8) odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne,
9) pszenżyta – 150 kg,
10) owsa zwyczajnego – 150 kg,
11) owsa nagiego – 120 kg,
12) owsa szorstkiego – 80 kg,
13) łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg,
14) grochu siewnego – 200 kg,
15) bobiku – 270 kg,
16) wyki siewnej – 80 kg,
17) soi – 120 kg,
18) ziemniaka – 2000 kg,
19) mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych
z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub
pastewnych wymienionych w pkt 1–17 – 140 kg.
Stawki dopłat do 1 ha gruntów rolnych:
wynoszą odpowiednio:
• 100 zł – zboża, mieszanki zbożowe i pastewne,
• 160 zł – rośliny strączkowe,
• 500 zł – ziemniaki.

PROJEKT rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha gruntów rolnych:
wynoszą odpowiednio:
• 80 zł – zboża, mieszanki zbożowe i pastewne,
• 130 zł – rośliny strączkowe,
• 400 zł – ziemniaki.
Aby starać się o dopłatę, producent rolny jest zobowiązany do:
1) posiadania działek rolnych, na których uprawia gatunki roślin objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha (za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego);
2) zużycia do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
a) zakupionego od:
• przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym,
• rolnika wpisanego do ewidencji rolników prowadzących obrót materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie,
• podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na obszarze innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
b) wytworzonego:
• przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców
albo
• w gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika wpisanego do
ewidencji rolników.

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie,...