Wiadomości - Aktualności

e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Dodał: mrajtar Data: 2014-01-01 13:17:38 (czytane: 2562)

Projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” realizowany jest przez Samorząd Województwa reprezentowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ). Partnerami Projektu są jednostki administracji samorządowej - powiaty i gminy Województwa Świętokrzyskiego. Koszt projektu wynosi 25 mln zł .

L_2014_1.jpgDo refundacji przewidziane jest  w 85% (21,25 mln zł);
Koszty ponoszone będą na 3 poziomach – wojewódzkim (kwota 5,15 mln zł), powiatowym (łącznie kwota 12,04 mln zł), gminnym (102 gminy; łącznie kwota 7,81 mln zł)
Projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ)” obejmuje działania mające na celu stworzenie regionalnego systemu informacji przestrzennej dla Województwa Świętokrzyskiego, czyli budowę regionalnej infrastruktury organizacyjno – technicznej danych przestrzennych, uwzględniającej zalecenia europejskiej dyrektywy INSPIRE. Rezultatem wdrożenia tego systemu będzie udostępnienie i upowszechnienie wiarygodnej informacji przestrzennej o województwie, skutkujące usprawnieniem funkcjonowania administracji publicznej regionu, a docelowo również wzrostem konkurencyjności województwa oraz jego rozwojem gospodarczym.
Odbiorcami informacji przestrzennej udostępnianej przez system są w pierwszej kolejności jednostki administracji publicznej, a w szczególności jednostki administracji samorządowej na poziomach: województwa, powiatu i gminy. Innymi spodziewanymi użytkownikami systemu są: uczelnie, jednostki badawczo – rozwojowe, organizacje i agencje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz mieszkańcy regionu.
Bezpośrednim Beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa reprezentowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ), reprezentujący poprzez formułę konsorcjum pozostałych jego Beneficjentów, czyli jednostki administracji samorządowej powiatów oraz gmin.
Od strony technicznej istotą rozwiązań systemu jest planowane zastosowanie nowoczesnych, sprawdzonych technologii w zakresie przetwarzania danych przestrzennych, gwarantujących bezpieczeństwo i sprawność systemu oraz zastosowane innowacyjnego podejścia w kreowaniu nowych zasobów informacji (danych) przestrzennej przez rozbudowane funkcje analityczne systemu. SIPWŚ z założenia ma się charakteryzować ścisłymi powiązaniami z bazami danych Krajowego Systemem Informacji o Terenie (KSIT), prowadzonymi przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Starostów Powiatowych i Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, realizującym zadania z zakresu służby geodezyjnej i kartograficznej.
Infrastrukturę techniczną systemu SIPWŚ ma stanowić konieczny do jego budowy sprzęt, oprogramowanie oraz zasoby danych przestrzennych. W zakresie oprogramowania systemu dla samorządowych beneficjentów projektu SIPWŚ zostaną dostarczone dedykowane rozwiązania oraz programy narzędziowe z zakresu SIP, usprawniające funkcjonowanie organizacji samorządowej, w tym usprawniające wydanie decyzji administracyjnych.
W ramach projektu planowane jest opracowane lub zmodernizowane zasobów danych przestrzennych, takich jak:
• baza metadanych dla wszystkich zasobów danych przestrzennych systemu,
• regionalna mapa numeryczna o skali opracowania 1:50 0000, oparta o dane zasobu numerycznej mapy VMapL2, sklasyfikowana i uszczegółowiona w odpowiedzi na oczekiwania użytkowników projektowanego systemu,
• jednorodna baza danych map topograficznych o skali opracowania 1:10 000 w formacie rastrowym,

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie,...