Wiadomości - Aktualności

Gmina Stopnica ogłasza postępowanie na wyłonienie zabytków, które zamierza objąć dotacją przy wsparciu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dodał: Data: 2023-03-01 13:11:21 (czytane: 419)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica informuje zainteresowane podmioty, o możliwości ubiegania się   o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 poz. 2095, z późn. zm.) w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach obszaru inwestycyjnego  "udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami".  

Dofinansowanie w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może być przyznane jedynie w przypadku posiadania przez beneficjenta dotacji udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego w obszarach, o których mowa powyżej, pochodzącego ze środków innych niż środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości nie niższej niż 2% wartości zadania inwestycyjnego. Jako wartość zadania inwestycyjnego przyjmuje się całkowitą łączną wartość wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie zadania inwestycyjnego, w tym wartość ceny dostaw określonych w umowie lub umowach mających na celu realizację zadania inwestycyjnego albo wartość dotacji. 

Osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości w terminie do dnia 15 marca 2023 r. powinny złożyć stosowny wniosek, który zawierał będzie co najmniej, informacje  w zakresie:

- wnioskowanej kwoty dofinansowania,

- informacji o wysokości kosztów zabezpieczonych przez Wnioskodawcę właściciela nieruchomości,

- informacji o przeznaczeniu zabytku po zakończeniu realizacji zadania,

- zakresie planowanego do realizacji zadania;

- stanie technicznym zabytku;

- okresie realizacji zadania.  

Pierwszeństwo w kwalifikacji do dofinansowania będą miały zabytki o uregulowanym stanie prawnym, wpisane do rejestru zabytków, niekomercyjny charakter przedsięwzięcia, stopnień przygotowania do rozpoczęcia realizacji (dokumentacja techniczna, uzgodnienia i pozwolenia wydane przez właściwe organy) oraz czy zabytek, posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Szczegółowy zakres i zasady przyznawania dofinansowania i realizacji projektów opublikowane są na stronie:https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..