Wiadomości - Aktualności

II sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz Data: 2024-05-31 09:03:21 (czytane: 342)

II sesja Rady Miejskiej w Stopnicy odbędzie się w dniu 6 czerwca 2024 roku (czwartek) o godz. 10.00

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609) zawiadamiam, że w dniu 6 czerwca 2024 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Stopnicy.

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Stopnicy odbytej w dniu 6 maja 2024 r.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica za 2023 r.
6. Rozpatrzenie informacji z realizacji planu finansowego oraz sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy za rok 2023.
7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Stopnica za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica,
2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok,
3) w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica,
4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024,
5) w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania oraz szczegółowe warunki przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług,
6) w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych w Stopnicy poprzez przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy,
7) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica,
8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2024-2029,
9) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

 

 


/-/ Krzysztof Tułak
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stopnicy


Transmisja sesji Rady Miejskiej: https://stopnica.sesja.pl/

 

 


Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Podpisano umowę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, przy kontrasygnacie Renaty Woźniak- Zastępcy Skarbnika Miasta i Gminy Stopnica,...