Wiadomości - Aktualności

Informacja dla podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Dodał: Data: 2022-01-11 11:06:28 (czytane: 1531)

Urząd Miasta i Gminy Stopnica przypomina, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na przedsiębiorcach prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, ciąży obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia do 31 stycznia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim.

W przypadku niedopełnienia w terminie obowiązku złożenia oświadczenia organ, który wydał zezwolenie stwierdza wygaśnięcie zezwolenia/zezwoleń – art. 18 ust. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.)

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art. 18 ust. 12 pkt. 5 wyżej cytowanej ustawy, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Jako wartość sprzedaży należy podać kwotę brutto, należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

W tym samym terminie na rachunek gminy nr 19 8519 0005 0010 0000 0563 0041 należy wnieść I ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wyliczoną zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży,
w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła;

1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnoszą opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) – wnoszą opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnoszą w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa powyżej wnoszą opłatę w wysokości:

1) 525 zł za sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa

2) 525 zł za sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

3) 2100 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Oświadczenia o wysokości wartości sprzedaży napojów alkoholowych (plik do pobrania) przyjmowane będą w Biurze Obsługi na parterze Urzędu Miasta i Gminy Stopnica.

 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój

Decyzją Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, Miasto i Gmina Stopnica oraz Miasto i Gmina Busko-Zdrój, zostały połączone w ramach...