Kolektory słoneczne


Konferencja podsumowująca realizację projektu

W Busku-Zdroju odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego".

 Gmina Busko-Zdrój wraz z dziewięcioma gminami partnerskimi z powiatu buskiego i pińczowskiego realizowała projekt pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego", który uzyskał dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy, w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych.

Gminę Stopnica reprezentował Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica Ryszard Zych oraz pracownicy Urzędu zaangażowani w realizację projektu.

1konferencja2.jpg

Podczas środowej konferencji, która odbyła się w Buskim Samorządowym Centrum Kultury podsumowano lata współpracy naszej gminy z przedstawicielami strony szwajcarskiej.

Przypominamy, że 20 grudnia 2007 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Szwajcarską Radą Federalną została podpisana Umowa ramowa o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych, w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej. Podpisanie tego dokumentu oznaczało uruchomienie ponad 1 mld franków szwajcarskich dla dziesięciu nowych państw członkowskich. Dla Polski Fundusz szwajcarski przewidywał niemal połowę (ok. 489 mln CHF). Beneficjentami tych środków mogły być instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe, przy czym co najmniej 40 % zostało rozdysponowanych w czterech województwach ściany południowo-wschodniej: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

W marcu 2009 roku samorządy powiatu buskiego i pińczowskiego, zainteresowane wspólną realizacją projektu o roboczej nazwie “Kolektory słoneczne”, podpisały list intencyjny w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu oraz pozyskania na ten cel zewnętrznych środków finansowych. Zarys projektu został ostatecznie zaakceptowany przez stronę szwajcarską w sierpniu 2010 roku. W dniu 14 marca 2011roku została złożona do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Warszawie Kompletna Propozycja Projektu. Umowa w sprawie projektu między stroną polską (MRR) i stroną szwajcarską została podpisana w dniu 16 stycznia 2012 r. W dniu 20 lutego 2012 r. Gmina Busko-Zdrój, jako Instytucja Realizująca, podpisała umowę w sprawie realizacji projektu z WWPE. 24 kwietnia 2012 r. w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbyła się konferencja inauguracyjna projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego".

1konferencja.jpg


Zakres rzeczowy projektu obejmował montaż kolektorów słonecznych w celu efektywnego pozyskania energii słonecznej do ogrzania ciepłej wody użytkowej. Kolektory zostały zamontowane między innymi na obiektach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego.

Na obszarze Gminy Stopnica zamontowano instalację kolektorów słonecznych na 446 nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych oraz trzech obiektach użyteczności publicznej (szkoła podstawowa, ośrodek zdrowia i kompleksie basenowym w Stopnicy).

W ramach projektu na budynku Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, kompleksie basenowym oraz oczyszczalni ścieków zamontowano ogniwa fotowoltaiczne.


Gmina Stopnica będzie oświetlona w najnowszej technologii LED

Dzięki staraniom zwieńczonych sukcesem pozyskano dofinansowanie na oświetlenie uliczne w najnowszej technologii LED dla całej Gminy.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę blisko 3,4 mln złotych z czego dofinansowanie ze środków Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy wyniesie 85 % kosztów. Dofinansowanie w formie refundacji zostanie przekazane Gminie po zakończeniu inwestycji.

W ramach przedsięwzięcia wymienionych zostanie 1250 opraw (lamp), a kolejne 750 dowieszonych na istniejących słupach oświetlenia ulicznego. 

W oparciu o poczynione symulacje finansowe ustalono, że pomimo zwiększenia ilości lamp oraz funkcjonowania ich od zmierzchu do świtu, opłata za zużycie energii będzie niższa niż dotychczas.

Realizacja projektu wpłynie na:

- uzyskanie korzyści finansowych - niższe opłaty za energię elektryczną,

- poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg ze względu na lepsze doświetlenie jezdni oraz pobocza,

- zminimalizowanie kosztu bieżącego utrzymania oświetlenia, praktycznie brak wymian i napraw,

- ochronę stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia energii oraz obniżenie emisji dwutlenku węgla. 

Roboty związane z realizacją zamówienia już się rozpoczęły, a ich pierwsze efekty budzą zadowolenie.

W związku z realizacją zadania mogą nastąpić chwilowe braki w dopływie energii elektrycznej. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

SwissContributionProgramme_logo.jpg

Zakończono montaż instalacji solarnych na domach prywatnych w Gminie Stopnica

Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” w zakresie wykonania instalacji solarnych na domach prywatnych. Projekt współfinansowany był w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W wyniku realizacji projektu w latach 2014-2016 na 400 nieruchomościach, stanowiących własność mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica, zamontowane zostały kolektory słoneczne do uzyskiwania ciepłej wody użytkowej. Wartość przedsięwzięcia wyniosła prawie 4 mln złotych.

Zakres rzeczowy projektu obejmował wykonanie robót budowlano- montażowych (w tym montaż zasobnika na wodę oraz paneli solarnych). Posiadacze kolektorów solarnych w okresie od wiosny do jesieni uzyskują ciepłą wodę użytkową dzięki odnawialnym źródłom energii. Korzystanie z instalacji wpływa na zminimalizowanie kosztów podgrzania wody użytkowej oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego.    

Instalacje solarne zamontowane zostały również na trzech obiektach użyteczności publicznej: Szkole Podstawowej w Stopnicy, budynku stanowiącym zaplecze basenu oraz ośrodku zdrowia.

Jeżeli w przyszłości dostępne będą do pozyskania środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł, które będą mogły zostać przeznaczone na inwestycje związane z instalacją systemów energii odnawialnej na nieruchomościach stanowiących własność mieszkańców, Urząd Miasta i Gminy w Stopnicy podejmie działania zmierzające do ich uzyskania o czym będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

 Stopnica, dnia 25.08.2016r.

SwissContributionProgramme_logo.jpg 

 KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW INSTALACJI  SOLARNYCH

 

Informujemy, że instalacje solarne zamontowane u Państwa są ubezpieczone przez Gminę Stopnica do czerwca 2022 roku. Zakres ubezpieczenia obejmuje miedzy innymi uszkodzenie, zniszczenie lub utratę solarów wskutek:

 

Ogień/Pożar – niezależnie od przyczyny, osmalenie, przypalenie, dym i sadzę (niezależnie od miejsca ich powstania), Pośrednie lub bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne oraz wszelkie szkody następcze z tym związane, wybuch, eksplozję, implozję, uderzenia w przedmiot ubezpieczenia każdego rodzaju pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego jego części, ładunku lub zrzutu paliwa, wiatr o sile przekraczającej 15m/s, Deszcz nawalny, grad, napór/ciężar śniegu i lodu, trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, lawinę, upadek drzew, budynków lub budowli oraz innego mienia/rzeczy/przedmiotów na ubezpieczone mienie z innych przyczyn niż napór śniegu, lodu lub szadzi, niezależnie kto jest właścicielem urządzeń lub budowli które wyrządziły szkodę, zalanie spowodowane awarią lub wadliwym działaniem wszelkiego rodzaju urządzeń wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technicznych lub technologicznych, uderzenie fali dźwiękowej, powódź – rozumiana min. jako szkoda spowodowana przez podniesienie się wody stojącej lub płynącej oraz spływ wody ze zboczy w tym przenoszone przedmioty przez wody powodziowe, prowadzonej akcji ratowniczej, gaśniczej lub ewakuacji; szkody elektryczne tj. uszkodzenie ubezpieczonego mienia na skutek wystąpienia min. następujących zdarzeń: uszkodzenia izolacji, zwarcie, zmiana wartości napięcia lub częstotliwości sieci zasilającej, zanik napięcia jednej lub kilku faz, niezadziałanie lub wadliwe funkcjonowanie zabezpieczeń chroniących przed napięciem, kradzieżą z włamaniem, kradzieżą paneli słonecznych,  rabunkiem, dewastację lub wandalizmem, graffiti oraz stłuczeniem paneli solarnych.

 

Ubezpieczone instalacje solarne  w ramach sumy ubezpieczenia objęte są także ochroną od szkód powstałych wskutek:

 

a) Akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania prowadzonej w związku z wystąpieniem szkody objętej zakresem ochrony ubezpieczeniowej,

 

b) Zanieczyszczenia lub skażenia  spowodowanego zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową.

 

Obowiązki użytkownika instalacji solarnej w zakresie prewencji:

 

a) zabezpieczenia antykradzieżowego: drzwi zewnętrzne do domu w których znajduje się ubezpieczone mienie powinny spełniać następujące warunki: powinny być w należytym stanie technicznym, prawidłowo osadzone i zamknięte tak aby utrudnić dostęp dla osób trzecich w taki sposób aby wejście było możliwe jedynie przy użyciu narzędzi lub siły fizycznej oraz posiadać minimum jeden zamek wielozastawkowy lub jeden zamek o podwyższonej odporności na włamanie, okna do których jest dostęp z parteru lub przybudówek winny być w należytym stanie technicznym, prawidłowo osadzone i zamknięte tak aby utrudnić dostęp dla osób trzecich w taki sposób aby wejście było możliwe jedynie przy użyciu narzędzi lub siły fizycznej bez obowiązku montowania w nich krat, szyb o podwyższonej odporności na włamanie lub rolet antywłamaniowych.

 

b) Przestrzegać przepisów Ustawy Prawo budowlane w szczególności art. 62 ust. 1 punkt 1 litera c oraz art. 62 ust.2. - corocznych przeglądów kominiarskich oraz raz na pięć lat przeglądów instalacji elektrycznej.

 

Obowiązki użytkownika instalacji solarnej po powstaniu szkody:

 

a) Użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie w mieniu bezpośrednio zagrożonym lub zmniejszenia rozmiarów szkody. Jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie wykona obowiązków określonych w niniejszym postanowieniu Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu;

b) W sytuacji kiedy istnieje podejrzenie, że popełniono przestępstwo (dewastacja lub kradzież elementów instalacji solarnej) niezwłocznie powiadomić o szkodzie najbliższą terytorialnie jednostkę policji;

c) Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o szkodzie, jednak nie później niż wciągu 3 dni od jej powstania lub ujawnienia, zawiadomić na piśmie o jej wystąpieniu naszą gminę. Zawiadomienie o szkodzie powinno zawierać: informację o terminie zdarzenia, okolicznościach i miejscu powstania szkody, o przyczynie i rozmiarach szkody oraz danych kontaktowych zgłaszającego szkodę: imię ,nazwisko, adres, nr telefonu.

 

d) Wszelkie pytania w sprawie zakresu ubezpieczenia oraz procedur związanych z likwidacją szkody prosimy kierować do naszego pełnomocnika Kancelarii Brokerskiej Progres z siedzibą w Busku Zdroju, 28 -100 Busko Zdrój, ul. Różana 12 tel/faks 41 378 2150 , 502 348 127, 502 417 986, e-mail: romanowski@kbprogres.pl

Dane kontaktowe do zgłoszenia szkody:
Urząd Miasta i Gminy Stopnica
Adres: Ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
Nr telefonu: 41 3779 804
Adres e-mail: budownictwo@stopnica.pl

 Zawiadomienie o szkodzie - plik do pobrania


SwissContributionProgramme_logo.jpg

Zawarto umowę na wykonanie kolejnych 200 zestawów instalacji solarnych na domach prywatnych w Gminie Stopnica

W dniu 4 marca 2016 r. Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podpisał umowę z Wykonawcą firmą Flexipower Group z Pabianic na zaprojektowanie i montaż dodatkowych 200 sztuk zestawów solarnych na domach prywatnych na terenie Gminy Stopnica w ramach realizowanego  projektu pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”. Zgodnie z zapisami zawartej umowy termin zakończenia montażu przez Wykonawcę dodatkowych zestawów został przewidziany na koniec sierpnia br.

Projekt współfinansowany jest w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii.

Ostatecznie uwzględniając zamontowane na terenie Gminy Stopnica do chwili obecnej zestawy solarne w ilości 200 sztuk oraz planowane do montażu kolejne 200 sztuk, łączna ich ilość wyniesie 400 zestawów.

Umowy z mieszkańcami, którzy złożyli wnioski o udział w realizacji projektu i znajdowali się na tzw. liście rezerwowej, będą podpisywane sukcesywnie. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy skontaktują się z wszystkimi telefonicznie i poinformują o formalnościach jakich należy dokonać w celu zawarcia umowy.  

Stopnica, dnia 04.03.2016r.

SwissContributionProgramme_logo.jpg

Gmina Stopnica informuje, że została wyczerpana podstawowa pula miejsc przeznaczonych na montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych.
Jednocześnie została uruchomiona lista rezerwowa, na którą mogą się zapisać osoby, chcące jeszcze skorzystać z możliwości dofinansowania montażu kolektorów słonecznych na swoim budynku. W przypadku pozyskania przez Gminę Stopnica dodatkowych miejsc w ramach Projektu, z osobami z listy rezerwowej zostanie podpisana umowa na montaż. Przewidywany termin podpisania umów: kwiecień- maj 2015 r.

Stopnica 2015-02-12

 


SwissContributionProgramme_logo.jpg

Informujemy, że pozostało jeszcze 10 miejsc dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na montaż kolektorów słonecznych na budynku mieszkalnym zlokalizowanym na terenie Gminy Stopnica

 Stopnica 2015-01-27


 SwissContributionProgramme_logo.jpg

 Wójt Gminy Stopnica zaprasza chętnych do skorzystania z możliwości montażu instalacji solarnej, służącej do podgrzewania wody użytkowej, na preferencyjnych warunkach finansowych.

W czwartek, 14 sierpnia 2014 r. odbyły się na terenie Gminy Stopnica pierwsze odbiory kolektorów słonecznych zainstalowanych na budynkach prywatnych. Od wiosny do jesieni pozwolą one mieszkańcom na zminimalizowanie kosztów podgrzania wody użytkowej.
Projekt realizowany jest w ramach zadania „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Do chwili obecnej podpisano 85 umów.
Z dofinansowania może skorzystać właściciel domu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Stopnica.
W przypadku budynków posiadających pokrycie dachowe z eternitu istnieje możliwość montażu tylko na elewacji budynku.
Informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania są dostępne na stronie www.stopnica.pl  oraz w Urzędzie Gminy Stopnica tel. /41/ 377-98-00.

 Solar_2014_2.JPG

 Solar_2014_3.JPG

 Solar_2014_4.JPG

 Solar_2014_5.JPG

 

 Solar_2014_6.JPG

 Solar_2014_1.jpg

 Aktualizacja 2014-08-25


SwissContributionProgramme_logo.jpg

Instalacja kolektorów słonecznych na domach prywatnych w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy
Urząd Gminy w Stopnicy uprzejmie informuj, że w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych dot. realizacji projektu pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”, została określona wysokość udziału uczestników projektu w kosztach montażu kolektorów słonecznych.
W związku z powyższym zapraszamy Panią/Pana do podpisania Umowy w Urzędzie Gminy Stopnica, Al. Kościuszki 2 pok. 8, w terminie do 25 czerwca 2014 roku.
Aktualny wzór umowy oraz oświadczenia jakie będą podpisywane dostępne są na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.stopnica.pl
Warunkiem podpisania umowy jest dokonanie wpłaty w ramach udziału w projekcie na rachunek Gminy nr 19 8519 0005 0010 0000 0563 0041 w Banku Spółdzielczym w Stopnicy. Zwracamy uwagę, aby nie dokonywać żadnych wpłat bezpośrednio do rąk osób  podających się jako przedstawiciele Gminy, Inżyniera Kontaktu lub Wykonawcy.
Wysokość wpłaty należy przyjąć wg poniższej kalkulacji:
    Liczba osób stale zamieszkująca - nie więcej niż 3 osoby (instalacja typu A) - 2 440,80 zł brutto
    Liczba osób stale zamieszkująca – 4 lub 5 osób (instalacja typu B) - 2 710,80 zł brutto
    Liczba osób stale zamieszkująca - więcej niż 5 osób (instalacja typu C) - 3 153,60 zł brutto

Podczas podpisywania Umowy każdy właściciel/współwłaściciel budynku, jako strona Umowy, winien przedłożyć dowód osobisty, nr NIP, dowód wpłaty na poczet Projektu oraz oświadczenia załączone do niniejszego pisma. W przypadku współwłaścicieli dopuszcza się podpisanie Umowy przez jednego z właścicieli, pod warunkiem przedłożenia oryginału pełnomocnictwa udzielonego przez pozostałych współwłaścicieli budynku.
Bardzo proszę o przybycie do Urzędu Gminy w celu podpisania umowy w dniu dokonania wpłaty.
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Gminy, w szczególności wynikających z braku możliwości technicznych wykonania instalacji Układu, Gmina zobowiązuje się na podstawie faktury korygującej do zwrotu wpłaconej przez Mieszkańca kwoty, w terminie 30 dni od daty odstąpienia bez naliczania odsetek.
Po podpisaniu Umowy z właścicielem danego budynku mieszkalnego Wykonawca, tj konsorcjum firm:
Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „WIKTOR” Sp.j. ul. Kolejowa 8, 97-500 Radomsko – LIDER KONSORCJUM
ECO-TEAM Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Poselska 30, 42-200 Częstochowa – PARTNER KONSORCJUM przystąpi do opracowania dokumentacji projektowej a następnie do montażu instalacji solarnej.
Instalacje solarne oparte będą  o urządzenia firmy HEWALEX KS 2100 TLP AC.
Wszelkich wyjaśnień w sprawie podpisania umowy udzielają p. Marta Kapusta, Joanna Jagiełło tel. 41 3779 804 oraz p. Mirosław Rajtar, tel. 41 3779 802.

_________________________________________________________________________________

SwissContributionProgramme_logo.jpg

W projekcie, polegającym na montażu kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych, mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gmin objętych projektem, tj.: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica, Pińczów i Kije.

Osoba składająca wniosek musi być zameldowana na terenie jednej z gmin objętych projektem oraz musi być właścicielem budynku mieszkalnego, w którym będzie montowany kolektor słoneczny.
Sam wniosek składany jest w Gminie, na terenie której zlokalizowany jest ten budynek.

Uwaga!

Kolektory słoneczne będą służyły do przygotowania ciepłej wody użytkowej wyłącznie w ramach zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Wyklucza się ich wykorzystanie dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej (w tym wynajmu lokali) oraz w budynkach letniskowych.

Szczegółowe zasady udziału w programie oraz formularz wniosku przedstawiono poniżej:

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie

Regulamin

Kryteria

Wniosek

Wzór umowy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie potwierdzające uczestnictwo w projekcie

Pełnomocnictwo

 Schemat instalacji solarnej

SwissContributionProgramme_logo.jpg

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW)

20 grudnia 2007 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną została podpisana Umowa ramowa o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej.

Podpisanie tego dokumentu oznaczało uruchomienie ponad 1 mld franków szwajcarskich dla dziesięciu nowych państw członkowskich. Dla Polski Fundusz szwajcarski przewiduje niemal połowę (ok. 489 mln CHF).

Beneficjentami tych środków mogą być instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe, przy czym co najmniej 40 % zostanie rozdysponowanych w czterech województwach ściany południowo-wschodniej: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Obszary wsparcia programu:

 1. bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform:
  -    inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych
  -    zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej
 2. środowisko i infrastruktura:
  -    odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (m.in. zarządzanie odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej);
  -    poprawa publicznych systemów transportowych;
  -    bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych
 3. sektor prywatny:
  -    poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
  -    rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP
 4. rozwój społeczny i zasobów ludzkich:
  -    ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej)
  -    badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze).

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na następującym poziomie:

 • do 60 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu/programu,
 • do 85 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów/programów otrzymujących dodatkowe środki finansowe z budżetu jednostek administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego,
 • do 90 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 • do 100 %. całkowitych kosztów w przypadku projektów dotyczących budowy zdolności instytucjonalnych oraz pomocy technicznej.

Szczegółowe informacje na temat Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy można uzyskać na głównych witrynach internetowych SPPW:

http://www.programszwajcarski.gov.pl/
http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland/ 

 

Projekt pn.: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego.

 SwissContributionProgramme_logo.jpg

Geneza projektu

W marcu 2009 roku samorządy powiatu buskiego i pińczowskiego, zainteresowane wspólną realizacją projektu o roboczej nazwie “Kolektory słoneczne”, podpisały list intencyjny w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu oraz pozyskania na ten cel zewnętrznych środków finansowych.

W dniu 17 kwietnia 2009 roku w siedzibie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE) został złożony Zarys Projektu pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”. Dokument ten stanowił  wstępną deklarację udziału w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy w ramach 2 obszaru priorytetowego – Środowisko i infrastruktura.

Zarys projektu został ostatecznie zaakceptowany przez stronę szwajcarską w sierpniu 2010 roku.

Kolejnym etapem związanym z procedurą pozyskania dofinansowania było złożenie Kompletnej Propozycji Projektu (KPP) – szczegółowego wniosku wraz z załącznikami – m.in. studium wykonalności projektu.

Jednym z dokumentów niezbędnych do złożenia KPP było porozumienie między gminami partnerskimi, regulujące wzajemne prawa i obowiązki w trakcie przygotowania i realizacji projektu. Porozumienie takie, między Gminą Busko-Zdrój jako Instytucją Realizującą a gminami: Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica, Pińczów i Kije, zostało podpisane w dniu 18 stycznia 2011 roku.

W dniu 14 marca 2011r. została złożona do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Warszawie Kompletna Propozycja Projektu.

Umowa w sprawie projektu między stroną polską (MRR) i stroną szwajcarską została podpisana w dniu 16 stycznia 2012 r.

W dniu 20 lutego 2012 r. Gmina Busko-Zdrój, jako Instytucja Realizująca, podpisała umowę w sprawie realizacji projektu z WWPE.

Zakres rzeczowy projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje montaż kolektorów słonecznych w celu efektywnego pozyskania energii słonecznej do ogrzania ciepłej wody użytkowej. Kolektory będą montowane dla 22 obiektów użyteczności publicznej, w tym na terenie gminy Busko-Zdrój dla budynków szpitala, hali sportowej i pływalni miejskiej.

Ponadto zamontowane zostaną kolektory słoneczne na budynkach prywatnych, łącznie w ilości 3928 szt., z czego 1/3 na terenie Gminy Busko-Zdrój.

W ramach projektu zostanie również zmodernizowane oświetlenie Parku Zdrojowego Za Maskalisem w Busku-Zdroju poprzez wprowadzenie ogniw fotowoltaicznych jako alternatywnego, odnawialnego źródła energii.

Projekt przewiduje również prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych, zgodnych z wytycznymi zatwierdzonymi dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także działań szkoleniowych, skierowanych na podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin objętych projektem.

Szacunkowe koszty realizacji projektu, które zostały określone w studium wykonalności, wynoszą ogółem ok. 67 mln zł.

Kwota dofinansowania projektu w ramach SPPW wynosi ok. 50 mln zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych.

Projekt będzie realizowany w latach: 2012 – 2015.

 Informacje pochodzą ze strony www.busko.pl/

 

Data edycji: 2011-06-03 08:52:58