Wiadomości - Aktualności

Konkurs na kandydata na Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Stopnicy

Dodał: Data: 2022-04-12 11:18:56 (czytane: 1376)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy,
ul. Kazimierza Wielkiego 23, 28-130 Stopnica

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1.      Osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która:

1)      posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;

2)      ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)      uzyskał:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2.      Stanowisko dyrektora zespołu w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa oraz publiczne przedszkole, może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)      posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2)      posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4)      nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

5)      spełnia wymagania określone w pkt. 1, ppkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

 

3.      Stanowisko dyrektora zespołu szkół może zajmować również:

1)      nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

2)      nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 roku
o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263 ze zm.)

- spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428)
, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

4.      Stanowisko dyrektora zespołu szkół może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1)      posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz

2)      spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt 2-11.

 

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

1.      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy,

2.      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)      stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

b)     stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c)      stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3.      oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4.      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5.      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6.      w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7.      poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8.      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9.      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10.  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

11.  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1633) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12.  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

13.  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14.  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze. zm.),

15.  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

16.  RODO- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) w celach przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy [w załączeniu druk oświadczenia].

 

III.           III.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy” w terminie do 27 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00,  
na adres: Urząd Miasta i Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica  (biuro obsługi - parter). W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenia w inny sposób- termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy Stopnica. Oferty, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez organ prowadzący: Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.

 

Załącznik do ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja ………………………………………………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w ramach konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy, zgodnie z art. 6 ust. l lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).


………………………….                        ……………………………..
miejscowość  i data                                 czytelny podpis


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy w związku  z. art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanym RODO, informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy Stopnica jest Pan Tomasz Owczarczyk - Inspektor Ochrony Danych Osobowych,                                     z którym można się skontaktować poprzez e-mail iodo@stopnica.pl.
2.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświato e (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1148, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki, trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021.1428) oraz na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych podanych w zakresie nie wymaganym przepisami prawa.
 3. Będziemy przechowywać  Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły także przez okres 2 miesięcy po zakończeniu konkursu.
W przypadku, gdy w wyniku konkursu nie zostanie Pani/Pan wyłoniona/y jako kandydat na stanowisko dyrektora Pani/Pana  dane po upływie 2 miesięcy zostaną zniszczone, a w przypadku gdy zostanie Pani/Pan kandydatem i zostanie powierzone Pani/Panu stanowisko dyrektora dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane  przez okres wynikający  z Rzeczowego wykazu akt  dostępny w siedzibie Urzędu oraz zgodnie z Regulaminem konkursu.
4. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym) , prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (w zakresie danych wymagających zgody). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub n nasz adres mailowy.
5.  Przysługuje Pani/Panu  także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa rzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.  W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będąc wynikiem  profilowania.

OGŁOSZENIE DO POBRANIA w formacie .pdf

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zapraszamy na dzisiejszy Kiermasz Wielkanocny, który odbędzie się w siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy

Stoiska przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich usytuowane zostaną w holu na pierwszym piętrze Miejsko-Gminnego Centrum Kultury...