Wiadomości - Aktualności

Materiał siewny - pomoc związana z kryzysem wojennym

Dodał: Data: 2023-08-03 07:03:58 (czytane: 538)

Do dnia 14.08.2023 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Termin naboru

W terminie do dnia 14 sierpnia 2023 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Pomoc udzielana jest na podstawie § 13zza rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz.187, z późn. zm.).

Składanie wniosków

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Wnioski można złożyć bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego, przekazać za pośrednictwem funkcji „Pismo ogólne” na platformie ePUAP lub mObywatel lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora publicznego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną na adres BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Za datę złożenia wniosku, w przypadku jego złożenia za pomocą rejestrowanej przesyłki pocztowej „Poczta Polska” lub w przypadku złożenia za pośrednictwem platformy ePUAP będzie uważana data nadania, a w przypadku złożenia na kancelarii Biura Powiatowego ARiMR, odpowiednio data złożenia w kancelarii.

Przypominamy:

W przypadku składania wniosku przez platformę ePUAP lub mObywatel, aby wniosek trafił do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy należy starannie wskazać dane tej jednostki, tj. w nazwie jednostki musi występować określenie „Biuro powiatowe” oraz nazwa powiatu gdzie dane BP ARiMR ma siedzibę, np. „BIURO POWIATOWE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W ZAMOŚCIU (22-400 ZAMOŚĆ, WOJ. LUBELSKIE)” lub „AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA - BIURO POWIATOWE (65-120 ZIELONA GÓRA, WOJ. LUBUSKIE)”.

Warunki udzielenie pomocy finansowej

O przyznanie pomocy z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
 3. który zakupił od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2023 r. materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w załączniku nr 6 rozporządzenia;
 4. który złożył w 2023 r. wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027;
 5. który posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 6. który nie złożył w 2023 r. wniosku o dopłatę, o której mowa w art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 287 i 412).

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy

Materiały

Oświadczenie o wycofaniu wniosku o dopłaty do materiału siewnego "de minimis":

Materiały

Przedmiot pomocy

Pomoc polega na stosowaniu dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w załączniku nr 6 do ww. rozporządzenia, tj.:

 • Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
 • Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
 • Ziemniak,

jeżeli ilość zakupionego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych jest nie mniejsza niż minimalna ilość tego materiału określona w załączniku nr 7 do ww. rozporządzenia.

 

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn stawki pomocy i deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, powierzchni gruntów ornych nie większej niż 50 ha obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia, z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon.

Minimalna ilość materiału siewnego

Minimalna ilość materiału siewnego jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych wynosi w przypadku:

 1. odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;
 2. odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 3. pszenicy twardej – 150 kg;
 4. pszenica orkisz – 200 kg;
 5. odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 6. odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;
 7. odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 8. odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;
 9. odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 10. pszenżyta – 150 kg;
 11. owsa zwyczajnego – 150 kg;
 12. owsa nagiego – 120 kg;
 13. owsa szorstkiego – 80 kg;
 14. łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;
 15. grochu siewnego – 200 kg;
 16. bobiku – 270 kg;
 17. wyki siewnej – 80 kg;
 18. soi – 120 kg;
 19. ziemniaka – 2000 kg;
 20. mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego odmian roślin zbożowych lub roślin pastewnych wymienionych w pkt 1-3 i 5-18 lub mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków roślin zbożowych lub roślin pastewnych wymienionych w pkt 1-18 – 140 kg;
 21. mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego odmian pszenicy orkisz – 200 kg.

Stawki dopłaty

Zgodnie z postanowieniem § 13zza ust. 10 ww. rozporządzenia, stawki dopłat wynoszą:

 • 200 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi;
 • 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi z wyłączeniem soi;
 • 500 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych soją;
 • 1200 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.

 

Budżet programu wynosi 210 mln zł.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 210 mln zł do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 210 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków.

Załączniki do wniosku - obowiązkowe

Do wniosku o przyznanie pomocy producent rolny zobowiązany jest dołączyć kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające zakup od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2023 r. materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, które zawierają:

1)  datę sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany;

2)  nazwę gatunku i odmiany rośliny uprawnej;

3)  kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany;

4) numer partii materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Informacje, o których mowa w pkt 2) i 3), nie są wymagane w przypadku kopii faktur VAT lub ich duplikatów wystawionych dla mieszanek materiału siewnego.

Załączniki do wniosku - dodatkowe

Producent rolny powinien również stosownie do treści wniosku o pomoc dołączyć (wzory załączników znajdują się na odpowiednich stronach formularza wniosku umieszczonego w sekcji "Materiały"):

1) Oświadczenie w sprawie składu mieszanki materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Składane w sytuacji, gdy producent rolny wnioskuje o przyznanie dopłaty do mieszanki zbożowej lub mieszanki pastewnej.

2) Oświadczenie w sprawie mieszanki materiału siewnego sporządzanej we własnym zakresie przez producenta rolnego

Składane w sytuacji, gdy producent rolny wnioskuje o przyznanie dopłaty do mieszanki zbożowej lub mieszanki pastewnej, którą sporządził we własnym zakresie z zakupionego materiału siewnego (lub materiału siewnego wydanego z magazynu w przypadku podmiotów wpisanych do ewidencji przedsiębiorców lub rolników w rozumieniu przepisów o nasiennictwie);
W skład mieszanek sporządzonych przez wnioskodawcę we własnym zakresie mogą wchodzić jedynie składniki kwalifikowane, tj. posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany. Jeżeli mieszanka w swoim składzie będzie zawierała składniki kwalifikowane i takie, które nie posiadają ww. kategorii, tzw. nasiona niekwalifikowane, żaden ze składników tej mieszanki nie będzie mógł być objęty dopłatą.

3) Oświadczenie o łącznej powierzchni działek rolnych, obsianych lub obsadzonych gatunkami roślin uprawnych objętych dopłatami

Składane w sytuacji, gdy producent rolny w złożonym wniosku o przyznanie dopłaty ubiega się o dopłatę do powierzchni mniejszej niż 1 ha powinien wykazać, że posiada jeszcze inne działki rolne (w sumie o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha), na których wysiał/wysadził gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami;

4) Oświadczenie o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu

Składane w sytuacji, gdy uprawy założone z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zostały zniszczone z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej.

Załączniki do wniosku - dodatkowe - udokumentowanie wystąpienia szkody

W przypadku gdy założone z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany uprawy rolne uległy zniszczeniu w wyniku działania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, wnioskodawca zobowiązany jest udokumentować wystąpienie szkody, na powierzchni będącej przedmiotem wniosku, poprzez złożenie przynajmniej jednego dokumentu:

 1. protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód;
 2. dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw, co najmniej od jednego z tych ryzyk;
 3. zaświadczenie o wystąpieniu pożaru, w przypadku szkód w uprawach spowodowanych pożarem, wydawane przez właściwego ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
 4. protokół oględzin lub ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub inne podmioty uprawnione do szacowania szkód łowieckich na podstawie przepisów prawa łowieckiego;
 5. decyzję właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, wydaną na podstawie przepisów o ochronie roślin, nakazującą zniszczenie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych;
 6. zaświadczenie wystawione przez odpowiedni organ administracji sporządzone w przypadku, gdy nie została powołana komisja przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia. 

Jeżeli wnioskodawca nie udokumentuje szkody w sposób wskazany powyżej będzie to przesłanką do odmowy przyznania pomocy dla danej uprawy.

Wypłata pomocy

Pomoc jest wypłacana na rachunek wnioskodawcy wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

 

Definicje

Materiał siewny – oznacza rośliny lub ich części przeznaczone do siewu, sadzenia, szczepienia, okulizacji lub innego sposobu rozmnażania roślin, spełniające wymagania w zakresie wytwarzania i jakości dla danej kategorii i stanowi materiał siewny roślin rolniczych obejmujący nasiona roślin rolniczych odmian gatunków objętych przepisami dotyczącymi wytwarzania i jakości, a w przypadku ziemniaka – bulwy, zwane „sadzeniakami ziemniaka” (art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie).

Materiał siewny kategorii elitarny – oznacza:

a) materiał siewny przedbazowy wytworzony przez zachowującego odmianę, stanowiący rozmnożenia poprzedzające materiał siewny bazowy, przeznaczony do produkcji materiału siewnego bazowego lub dla zachowującego odmianę – również do produkcji materiału siewnego kategorii kwalifikowany,

b) materiał siewny bazowy wytworzony z materiału siewnego przedbazowego lub z materiału matecznego – w przypadku, gdy jest wytwarzany przez zachowującego odmianę, przeznaczony do produkcji materiału siewnego kategorii kwalifikowany, (art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie).

Materiał siewny kategorii kwalifikowany – oznacza materiał siewny wyprodukowany bezpośrednio z materiału siewnego kategorii elitarny, przeznaczony do produkcji materiału siewnego kategorii kwalifikowany kolejnych rozmnożeń lub do produkcji innej niż produkcja materiału siewnego (art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie).

Producent rolny – producent rolny w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca rolnikiem w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia 2021/2115

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nabór wniosków w ramach projektu

...