Wiadomości - Aktualności

NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Moja Elektrownia Wiatrowa

Dodał: Data: 2024-07-09 20:16:22 (czytane: 138)

Osoby fizyczne mogą składać wnioski wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w ramach Programu Priorytetowego „Moja Elektrownia Wiatrowa”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Krajowy operator Funduszu Modernizacyjnego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu priorytetowego Moja Elektrownia Wiatrowa

 • Cel programu

Celem programu jest rozwój energetyki prosumenckiej w obszarze mikroelektrowni wiatrowych. Wsparcie zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej albo zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej wraz z magazynem energii elektrycznej przyczyni się do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii, pozwoli na wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej) oraz przyczyni się do propagowania odnawialnych źródeł energii.

 • Zakres wsparcia

           Współfinansowaniu inwestycji podlega:

 1. zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowych dla potrzeb budynków mieszkalnych, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy – turbina wiatrowa o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW wraz z osprzętem niezbędnym do prawidłowego działania mikroinstalacji;
 2. zakup i montaż towarzyszących magazynów energii o pojemności co najmniej 2 kWh dla mikroinstalacji z pkt. 1.
 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji, w ramach I naboru, należy składać w trybie ciągłym, w okresie
17.06.2024 –  16.06.2025 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania alokacji środków w wysokości 50 000 000 zł.

W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.

Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Korespondencja z Wnioskodawcą w sprawie oceny wniosków jest prowadzona w postaci elektronicznej za pośrednictwem skrzynki email.

 • Limit środków przeznaczonych na dofinansowanie programu  

Budżet na realizację celu programu wynosi do 400 000 000 zł

Budżet na realizację celu programu, w ramach I naboru, wynosi do 50 000 000 zł

 • Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji, zgodnie z programem priorytetowym

 • Intensywność dofinansowania
  • Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 30 tys. zł na jedną mikroinstalację wiatrową o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW, lecz nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW.
  • Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej - akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, lecz nie więcej niż 6 tys. zł/1 kWh.
 • Koszty kwalifikowane

Okres kwalifikowalności kosztów od 30.06.2023 r. do 16.06.2025 r., w którym to okresie poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane, przy czym w okresie kwalifikowalności kosztów wymagane jest:

 1. rozpoczęcie inwestycji - rozumiane jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego) lub data przyłączenia mikroinstalacji wiatrowej (data na zaświadczeniu OSD) albo data montażu urządzenia wskazanego w ust. 6 pkt 3 ppkt. b) (data instalacji wynikająca z protokołu odbioru prac) w zależności, która data jest wcześniejsza

oraz

 1. zakończenie inwestycji - rozumiane jako zamontowanie i uruchomienie mikroinstalacji wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą albo uruchomienie mikroinstalacji wiatrowej wraz z magazynem energii oraz udokumentowanie opłacenia całości faktur za zakup i montaż kompletu urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie oraz dokonano zgłoszeń lub poinformowano odpowiednie instytucje o dokonanej inwestycji.

Kwalifikowalność kosztów ustala się zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”, z zastrzeżeniem, że kwalifikowane są:

 1. koszty związane z nabyciem i montażem nowej mikroinstalacji wiatrowej
 2. koszty związane z zakupem i montażem towarzyszących magazynów energii dla mikroinstalacji wiatrowej wskazanej w lit. a;

Do dofinansowania w ramach programu kwalifikowane są koszty: urządzeń, materiałów i usług umieszczone w Załączniku nr 1 do programu.

 • Beneficjenci

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym:

  1. wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową (jest stroną tej umowy, a nie pełnomocnikiem) lub umowę sprzedaży energii regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, zlokalizowanej na budynkach lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, w przypadku mikroinstalacji on-grid;

lub

 1. wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, w mikroinstalacji zlokalizowanej na budynkach mieszkalnych lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, w przypadku mikroinstalacji off-grid.
 • Kontakt w sprawie programu

mojaelektrowniawiatrowa@nfosigw.gov.pl

Koordynator programu: Eliza Ciastek-Sulima nr tel. 22 45 95 904

Materiały

Program Priorytetowy MEW
Program​_Priorytetowy​_MEW.pdf 0.31MB
Regulamin naboru do programu Moja Elektrownia Wiatrowa


MEW​_Regulamin​_naboru.pdf 0.24MB
Zał. 1 do Regulaminu - ogłoszenie o naborze wniosków do programu Moja Elektrownia Wiatrowa


MEW​_Zał​_​_nr​_1​_do​_Regulaminu​_ogłoszenie​_14052024.pdf 0.15MB

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej...