Wiadomości - Aktualności

OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022 - 2030

Dodał: Mariusz Data: 2022-05-20 10:47:22 (czytane: 833)

OBWIESZCZENIE

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu
pn. 
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030

            Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), w związku z  Uchwałą Nr XVII/25/2021 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy Gminy Stopnica z Gminą Busko-Zdrój celem współdziałania w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju oraz przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2021–2030:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030

 

Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 20.05.2022 r. do dnia 24.06.2022 r.

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030 podlega obowiązkowo konsultacjom:

  1. z mieszkańcami obszaru,
  2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie obszaru, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
  3. z sąsiednimi gminami i ich związkami,
  4. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dodatkowo, MOF Buska-Zdroju włącza w proces konsultacji społecznych następujące podmioty:

  1. Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie”;
  2. Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”;
  3. Powiat Buski.

Do podmiotów wskazanych w pkt. 3–7 wysłane zostały pisma informujące o konsultacjach.

Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

1.      Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@stopnica.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Strategii ZIT MOF Buska-Zdroju”;

b)      drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, ul. Kościuszki 2, 28–130 Stopnica, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Strategii ZIT MOF Buska-Zdroju”;

c)      bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, w godzinach pracy Urzędu.

2.   Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy terminy i miejsca podane zostaną co najmniej na stronie internetowej gminy (www.umig.stopnica.pl) i stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.stopnica.pl/bip) oraz tablicy ogłoszeń Urzędu.

3.    Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, ul. Kościuszki 2, 28–130 Stopnica, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica w porozumieniu z Burmistrzem Buska-Zdroju.

            Formularz konsultacyjny oraz projekt dokumentu dostępne są od dnia 20.05.2022 r.:

·         w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, ul. Kościuszki 2,
28–130 Stopnica, w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach pracy Urzędu;

·         w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Stopnica
(www.umig.stopnica.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.stopnica.pl/bip).

 

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie 30 dni po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, w tym ustosunkowanie się do wniesionych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie opublikowane będzie na oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Stopnica (www.umig.stopnica.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.stopnica.pl/bip).

           Ze względu na konieczność dostosowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2021–2030 do zmieniających się przepisów oraz wydłużającego się czasu prac nad Strategią zmianie uległy:

-       okres obowiązywania dokumentu tj. „2022–2030”, ze względu na planowane przyjęcie Strategii Uchwałą Rady Miejskiej w 2022 r., nie jak początkowo zakładano w roku 2021.;

-       nazwa dokumentu pod kątem zgodności z Ustawą Wdrożeniową w zakresie opracowania i dostosowania strategii jako Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które są instrumentem rozwoju terytorialnego, realizowanym w miejskich obszarach funkcjonalnych, gdzie jednym z warunków realizacji ZIT jest opracowanie i uchwalenie strategii terytorialnej, o której mowa w art. 29 rozporządzenia ogólnego[1].

Wobec powyższego aktualny tytuł dokumentu to: Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030.
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159).

 

Dokument źródłowy

 

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030, celem jej konsultacji zostanie opublikowany w dniu 20 maja br.

 

Pliki do pobrania 


Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030


Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Podpisano umowę na realizację projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Stopnicy"

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica przy kontrasygnacie Agnieszki Nowak- Skarbnika Miasta i Gminy Stopnica, podpisał...