Wiadomości - Dla rolnika

Od dzisiaj zasłanianie nosa i ust obowiązkowe

Dodał: Data: 2020-04-16 07:35:10 (czytane: 2366)

To może być chustka, szalik czy materiałowa maseczka. Maseczki chirurgiczne są bardziej potrzebne w szpitalach. Maseczki wielorazowe powinniśmy prać regularnie w wysokiej temperaturze, aby zachować ich sterylność.”- Minister Zdrowia, profesor Łukasz Szumowski.

Maseczki wielorazowe należy prac w temp. minimum 60 stopni.

Zgodnie z opublikowanym w dniu 15 kwietnia br. rozporządzeniem zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki będzie obowiązkowe:

- w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;


- w miejscach ogólnodostępnych, w tym:


a) na drogach i placach;


b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;


c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);


d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali.

Zakrywanie twarzy ma nie obowiązywać w przypadku:

- samochodu, w którym przebywa lub porusza się jedna osoba albo jedna osoba z dzieckiem do 4. roku życia

- dziecka do ukończenia 4 roku życia;

- osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności  intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;

- osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe
w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach   (straganach),
z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;

- kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli  operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie  zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;

- duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;


- żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego  i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;

Zgodnie z rozporządzeniem, osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności realizować obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Poniżej, publikujemy filmy instruktażowe przedstawiające sposoby wykonania maseczki w warunkach domowych, nawet bez konieczności używania maszyny do szycia:

https://www.youtube.com/watch?v=_pZLEtwD-yM

https://www.youtube.com/watch?v=IzXtlo7fDpQ

https://www.youtube.com/watch?v=r22UYkHvDjQ

https://www.youtube.com/watch?v=0HDLSGYdNNw

Od 16 kwietnia obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych.

 

 

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..