Wiadomości - Aktualności

Podpisano umowę na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyżów"

Dodał: Data: 2022-08-04 13:46:41 (czytane: 910)

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, przy kontrasygnacie Agnieszki Nowak- Skarbnika Miasta i Gminy Stopnica, zawarł umowę na realizację zadania. Wykonawcę robót reprezentował Piotr Czyszczoń- wspólnik spółki EKOKANWOD CZYSZCZOŃ i PÓŁTORAK z Nowego Korczyna.

Całkowita wartość robót wynosi: 6.919.980,00 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych opiewa na kwotę: 3.990.000,00 zł.

Wkład własny Gminy Stopnica: 2.929.980,00 zł.

W wyniku realizacji projektu: wybudowane zostanie blisko 10 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz dwie sieciowe przepompownie ścieków. Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-tłocznym przyłączonych zostanie ok. 100 nieruchomości (ok. 400 mieszkańców). Realizacja zadania ureguluje gospodarkę ściekową wpłynie na poprawę komfortu i jakości życia mieszkańców. Planowana inwestycja jest zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju ponieważ zakłada wyeliminowanie zanieczyszczenia środowiska, które obecnie ma miejsce na skutek dostawania się do podziemnych wód gruntowych, ścieków komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych oraz wpłynie na ochronę różnorodności biologicznej na poziomach krajobrazowym, ekosystemowym i gatunkowym.

Planowany termin zakończenia projektu: kwiecień 2024 r.

DSC_0893.JPG 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..