Wiadomości - Aktualności

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

Dodał: Data: 2023-04-26 14:52:04 (czytane: 467)

DMS-KI.731.3.1.2023

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

POZIOM 1

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu docelowego substancji w powietrzu

 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOCELOWYCH

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Data wystąpienia

25.04.2023 r.

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od dnia 25.04.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Przyczyny

Emisja z sektora bytowo-komunalnego (szczególnie w okresie grzewczym).

Rok 2023

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10

Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ (Kielce ul. Targowa, Kielce ul. Jurajska, Starachowice ul. Złota, Busko-Zdrój ul. Rokosza, Solec-Zdrój, Opatów ul. Partyzantów) za okres od 30.01.2022 r. do 29.01.2023 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie: miasta Kielce, powiatu starachowickiego, powiatu buskiego oraz powiatu opatowskiego.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P w pyle zawieszonym PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P: ok. 387 tys. mieszkańców.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

·      osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań

Działania określone dla OSTRZEŻENIA przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w Planie działań krótkoterminowych (PDK), który stanowi integralną część Programu ochrony powietrza (POP) http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/2615/, czyli zalecenie rezygnacji z korzystania z kominków opalanych drewnem w przypadku, jeżeli nie jest to jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

25.04.2023 r.

Podstawa prawna

-       Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022, poz. 2556 z późn. zm.),

-       Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021, poz. 845).

Źródła danych

Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach

Publikacja

Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/13/overruns/0.

 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..