Wiadomości - Aktualności

Rusza pomoc dla producentów pszenicy lub kukurydzy

Dodał: Data: 2023-04-14 10:47:39 (czytane: 995)

ARiMR rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

POMOC SKIEROWANA JEST DO PRODUCENTA ROLNEGO:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327 z 21.12.2022, str. 1);
 3. który poniósł dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
 4. który złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r.

WARUNKI OTRZYMANIA POMOCY:

Pomoc przyznawana jest na wniosek producenta rolnego złożonym na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARiMR.

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

 • bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,
 • przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • usługi mObywatel na stronie gov.pl,
 • lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Za datę złożenia wniosku będzie uważana:

 • data nadania, w przypadku platformy ePUAP, mObywatel i przesyłki pocztowej nadanej za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska),
 • w przypadku złożenia na kancelarii Biura Powiatowego, odpowiednio data złożenia w kancelarii.

WYSOKOŚĆ POMOCY NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ:

 1. iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy lub kukurydzy, do której producent rolny otrzymał płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2022 r., jednak nie więcej niż 50 ha;
 2. iloczynu stawki pomocy, liczby 1,665 i powierzchni upraw pszenicy lub kukurydzy stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy lub liczby ton kukurydzy wynikającej z załączonych faktur, i liczby:

a) 5,5 – w przypadku pszenicy,

b) 7 – w przypadku kukurydzy.

WYSOKOŚC STAWEK, O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ, WYNOSI:

 1. 825 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;
 2. 1050 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;
 3. 660 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
 4. 840 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
 5. 495 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 1) i 3);
 6. 630 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 2) i 4).

WYPŁATA POMOCY

Pomoc jest wypłacana na rachunek wnioskodawcy wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w tzw. EP. 

Dlatego istotne jest, aby dane dotyczące rachunku w ww. systemie ewidencji producentów były aktualne.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej należy kierować do właściwych miejscowo palcówek ARiMR (dane kontaktowe: https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe ) lub e-mailowo: info@arimr.gov.pl

Materiały

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ogłoszenie - wiosenna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Informuję, że w dniach 17 – 21 kwietnia 2023r. na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego...