Wiadomości - Aktualności

Ruszył program Energia dla wsi

Dodał: Data: 2023-01-31 07:42:14 (czytane: 1032)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia dla wsi”.

 5.png

 • Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów inwestycji oraz właściwych dla nich beneficjentów:

Rodzaje inwestycji

Beneficjenci

 1. w przypadku inwestycji realizowanych przez rolnika, budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej powyżej 50 kW nie większej niż 1 MW:
 1. instalacji fotowoltaicznych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021 poz.1990, z późn. zm.))
 2. instalacji wiatrowych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021 poz.1990, z późn. zm.)),
 1. w przypadku inwestycji realizowanych przez rolnika, budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW:
 1. elektrowni wodnych,
 2. instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW  nie większej niż 1 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 3 MW
 1. w przypadku inwestycji realizowanych przez spółdzielnię energetyczną lub jej członka lub powstającą spółdzielnię energetyczną, budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej powyżej 10 kW  nie większej 10 MW:
 1. instalacji fotowoltaicznych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne)
 2. instalacji wiatrowych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne),
 3. elektrowni wodnych,
 4. instalacji wytwarzania energii z biogazu lub biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 30 MW.
 1. magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach jednej z powyższych inwestycji
 • spółdzielnia energetyczna, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. – Ustawa o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 poz. 1378, z późn. zm.) lub jej członek, będący przedsiębiorcą,
 • powstająca spółdzielnia energetyczna w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. z 2018  poz. 2073, z późn. zm.),
 • Rolnik - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna, która w ramach działalności rolniczej, prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy prowadzi:
 • gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub
 • dział specjalny produkcji rolnej.

W przypadku osoby fizycznej, gdy  instalacja OZE będzie służyła prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, beneficjentem programu może być rolnik z zarejestrowaną daną działalnością.

 

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać od 25 stycznia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) przy zastosowaniu podpisu o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Wnioski, które wpłyną po terminie lub w niewłaściwej formie będą odrzucone.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Alokacja

Kwota alokacji programu 1 000 000,00 tys. zł, w tym:

dla dofinansowania w formie pożyczki – do 515 000,00 tys. zł

dla dofinansowania w formie dotacji – do 485 000,00 tys. zł


Przy czym alokacja pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie wynosi 100 000 tys. zł, w tym:

dla dofinansowania w formie pożyczki – 51 500,00 tys. zł

dla dofinansowania w formie dotacji – do 48 500,00 tys. zł

 • Formy dofinansowania:

Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji i/lub pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym „Energia dla wsi”.

 • Beneficjenci:

1) spółdzielnia energetyczna lub jej członek1, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 poz. 1378, z późn. zm.).

2) powstająca spółdzielnia energetyczna – spółdzielnia w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648, z późn. zm.) lub spółdzielnia rolników w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. poz. 2073), której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, która zamierza ubiegać się o umieszczenie jej danych jako spółdzielni energetycznej w wykazie, o którym mowa w art. 38f ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 poz1378, z późn. zm.).

3) Rolnik. osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna, która w ramach działalności rolniczej2, prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy prowadzi: 1) gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub

2) dział specjalny produkcji rolnej.

W przypadku osoby fizycznej, gdy instalacja OZE będzie służyła prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, beneficjentem programu może być rolnik z zarejestrowaną daną działalnością.

 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Angelika Banaś, e-mail: energiadlawsi@nfosigw.gov.pl

Materiały

Program Priorytetowy ENERGIA DLA WSI


Program​_Priorytetowy​_ENERGIA​_DLA​_WSI.pdf 0.81MB
Regulamin programu Energia dla wsi


Regulamin​_programu​_Energia​_dla​_wsi.pdf 0.65MB
zał. 1 Lista wymaganych załączników​_Energia dla wsi


zał​_1​_Lista​_wymaganych​_załączników​_Energia​_dla​_wsi.pdf 0.57MB
zał. 2 Ogloszenie o naborze - Energia dla wsi


zał​_2​_Ogloszenie​_o​_naborze​_Energia​_dla​_wsi.pdf 0.18MB
zał. 3 Wzór wniosku o dofinansowanie​_dotacja Energia dla wsi


zał​_3​_Wzór​_wniosku​_o​_dofinansowanie​_dotacja​_Energia​_dla​_wsi.pdf 0.44MB
zał. 4 Wzór wniosku o dofinansowanie​_pożyczka Energia dla wsi


zał​_4​_Wzór​_wniosku​_o​_dofinansowanie​_pożyczka​_Energia​_dla​_wsi.pdf 0.43MB
Kalkulator​_Energia dla wsi​_pomoc na OZE


Kalkulator​_Energia​_dla​_wsi​_pomoc​_na​_OZE.xlsx 0.08MB
Załącznik​_1​_Wytyczne Ekoinnowacyjność​_Energia dla Wsi


Załącznik​_1​_Wytyczne​_Ekoinnowacyjność​_Energia​_dla​_Wsi.pdf 1.02MB

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

W okresie ferii zimowych lodowisko funkcjonować będzie codziennie (od poniedziałku do niedzieli) w godzinach 12:00-20:00

Zapraszamy do korzystania z lodowiska o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które...