Topola


Topola – nazwa wsi zapisywana była jako Topola (XV w.)i należała do  rodu Powałów – Ogończyków. Z opisu Jana Długosza (1470 – 1480) wiemy, że była własnością Jana Topolskiego Powały. W początkach XVI wieku osada była własnością Głuchowskiego, dziedzica wsi Głuchów i Maciejowice. W roku 1579 Topola miała dwóch właścicieli Piotra Zborowskiego , który miał 4 łany, a na nich 8 kmieci i 2 biednych oraz Wolskiego szlachcica zagrodowego. Po śmierci Piotra dobra otrzymał Jan Zborowski, który zmarł w 1586 roku. Po jego śmierci, król Zygmunt III Waza oddał ziemie Zborowskich Stanisławowi Tarnowskiemu. Po roku 1588 Smogorzów i Topola zostały połączone w jedno gospodarstwo   i dobra te zakupił Jan Gołuchowski stolnik królewski. Losy wsi ściśle połączone były z losami Smogorzowa i jego właścicieli. W połowie XIX wieku we wsi stał dworski dom, czworaki i zabudowania gospodarcze, otoczone dwuhektarowym parkiem. Do roku 1939 właścicielką dworu w Topoli była Stanisława z Żekowskich Targowska, od której przejęły go władze niemieckie, a potem władze PRL, które umieściły tu szkołę. Dwór został rozebrany w latach 60 – ych XX wieku. W Spisie Ziemian z roku 1930 roku właścicielem wsi był Jan Targowski herbu Rogala (1874 – 1957), żonaty ze Stanisławą z Żekowskich, z którą rozwiódł się przed

wojną. Obecnie w parku dworskim znajdują się już tylko pozostałości fundamentów dworu.

Źródło: D. Kalina, M. Mirowski „Miasto i gmina Stopnica. Dzieje i zabytki”