Wiadomości - Aktualności

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. ogłasza kolejny nabór wniosków w ramach projektu "REAKTYWACJA" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1.

Dodał: Data: 2023-03-21 12:16:50 (czytane: 430)

Celem głównym Projektu jest aktywizacja zawodowa 45 osób bezrobotnych, poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji poprzez udział w ścieżce aktywizacji zawodowej gwarantującej poprawę ich sytuacji na rynku pracy i zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie 01.01.2022 do 30.06.2023.
Projekt skierowany do:
•    45 osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w PUP/MUP jako bezrobotne), poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) powyżej 29 r.ż., zamieszkujących teren województwa świętokrzyskiego znajdujących się z szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj., osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki, osoby które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2021 roku wskutek pandemii COVID-19.)
•    przedsiębiorstw tworzących nowe stanowiska pracy dla ww. osób (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie świętokrzyskim)
Przewidziano wsparcie w projekcie obejmuje:
•    DORADZTWO ZAWODOWE / INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA (4 godziny na uczestnika Projektu);
•    REFUNDACJĘ DOPOSAŻENIA LUB WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY
w kwocie 25 000,00 PLN. Wymagany wkład własny wnoszony przez Pracodawcę w kwocie
5 500,00 PLN netto.
Nabory wniosków dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców:
•    13.03.2023 r.– 27.03.2023 r. – nabór uzupełniający do projektu
•    lub do pełnego zapełnienia uczestników projektu w ramach naborów uzupełniających, których terminy będą publikowane na stronie www.it.kielce.pl
•    nabór uzupełniający skierowany jest do 10 osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż., zamieszkujących teren województwa świętokrzyskiego znajdujących się z szczególnej sytuacji na rynku pracy:
o    osoby po 50 roku życia,
o    osoby z niepełnosprawnościami,
o    osoby o niskich kwalifikacjach,
o    dodatkowe punkty przy ocenie kwalifikowalności kandydata wnioskującego o uczestnictwo w projekcie otrzymują osoby które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2021 roku wskutek pandemii COVID-19.)
Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz aktualne formularze wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami dostępne są na stronie ŚCITT www.it.kielce.pl w zakładce „projekty” – Reaktywacja lub w siedzibie firmy.
Osoby do kontaktu: Barbara Kułaga i Aneta Gad 797 590 974, reaktywacja@it.kielce.pl

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Kondolencje

...