Wiadomości - Aktualności

XIV Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz Data: 2020-12-02 17:33:27 (czytane: 1387)

XIV Sesja Rady Miejskiej w Stopnicy zwołana na dzień 8 grudnia 2020 r. (wtorek) na godz. 9.00 odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica bez udziału sołtysów, mieszkańców oraz gości.

Z uwagi na przedłużający się stan epidemii i związane z tym przestrzeganie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów informuję, że Sesja Rady Miejskiej w Stopnicy zwołana na dzień 8 grudnia 2020 roku odbędzie się w części (4 radnych) w sali konferencyjnej a w części (11 radnych) w zdalnym trybie obradowania.
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 października 2020 r.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5. Rozpatrzenie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
6. Podjęcie uchwał:
    1) w sprawie obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 r.
    2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym
        podatku,
    3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
    4) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
        oraz ustalenia stawki tej opłaty,
    5) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
        komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują
        mieszkańcy,
    6) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
         Stopnica,
    7) w sprawie uchwalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
         odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian
         za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
    8) w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Stopnicy,
    9) w sprawie uchwalenia regulaminu umieszczania materiałów informacyjnych na słupie
         ogłoszeniowym zlokalizowanym w Parku Miejskim w Stopnicy, stanowiącym własność
         Gminy Stopnica,
  10) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
  11) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
         budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy
         Stopnica,
  12) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu,
  13) w sprawie ustalenia dopłat do wybranych grup taryfowych.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

/-/ Krzysztof Tułak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Stopnicy


Transmisja sesji Rady Miejskiej: https://stopnica.sesja.pl/

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Od 28 listopada do 27 grudnia 2020 r. obowiązuje tzw. Etap odpowiedzialności

Zapoznaj się z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa i ograniczeniami. Od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy to, jak szybko poradzimy...