Wiadomości - Aktualności

XVII Sesja Rady Miejskiej w Stopnicy

Dodał: Mariusz Data: 2021-06-09 15:05:23 (czytane: 141)

XVII Sesja Rady Miejskiej w Stopnicy zwołana na dzień 15 czerwca 2021 r. (wtorek) na godz. 9.00 odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica bez udziału sołtysów, mieszkańców oraz gości.

         Z uwagi na przedłużający się stan epidemii i związane z tym przestrzeganie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.)  Sesja Rady Miejskiej w Stopnicy zwołana na dzień 15 czerwca 2021 roku odbędzie się w części (4 radnych) w sali konferencyjnej a w części (11 radnych) w zdalnym trybie obradowania.

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 22 marca 2021 r.

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.

5. Rozpatrzenie sprawozdań:

    1) z realizacji programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi     
    oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku,

    2) z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
    Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku,

6. Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej gminy Stopnica.

7. Rozpatrzenie informacji o realizacji planu finansowego oraz sprawozdania z działalności  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy za rok 2020.

8. Debata nad raportem o stanie Gminy Stopnica za rok 2020.

9. Podjęcie uchwał:

      1) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego         
            oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,

2)      w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica,

3)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,

4)      w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica,

5)      w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie  Gminy Stopnica do Buskiego Klastra Energii,

6)      w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Stopnica,

7)      w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok,

8)      w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,

9)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2021-2025,

10)  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

11)  w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stopnica, na rok szkolny 2021/2022,

12)  w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

13)  w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

10. Wolne wnioski.    .

 

11. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

/-/ Krzysztof Tułak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Stopnicy


Transmisja sesji Rady Miejskiej: https://stopnica.sesja.pl/

 

Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań

04/01/2021

Trwa Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Na podstawie art. 19a ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2020...