Wiadomości - Aktualności

XXX Sesja Rady Miejskiej w Stopnicy

Dodał: Data: 2023-03-24 07:41:26 (czytane: 440)

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej w Stopnicy w dniu 30 marca 2023 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy.

Tematyka sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Stopnicy odbytej w dniu 20 stycznia 2023 r.

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.

5. Rozpatrzenie sprawozdań z:

    1) realizacji Programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz

         innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku,

    2) realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok oraz przedstawienie potrzeb

        związanych z realizacją przedmiotowych zadań.

6. Przedstawienie raportu o stanie gminy.

7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,

2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia  inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

3) w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Stopnicy,

4) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2023 roku”,

5) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

6) w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica do ustalania wysokości opłat za korzystanie z mienia Gminy Stopnica na potrzeby infrastruktury technicznej i telekomunikacyjnej,

7) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2023-2029,

8) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,

9) w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”,

10) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy,

11) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

Zawiadamiając o powyższym proszę o udział w sesji.

/-/ Krzysztof Tułak
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stopnicy


Transmisja sesji Rady Miejskiej: https://stopnica.sesja.pl/

 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..