Wiadomości - Aktualności

XXXV sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz Data: 2023-12-09 10:53:15 (czytane: 303)

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2023 roku (środa) o godz. 9.00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Stopnicy.

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Stopnicy odbytej w dniu 17 listopada 2023 roku.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Stopnica.
6. Rozpatrzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stopnica na lata 2017- 2020 z perspektywą do roku 2024.
7. Podjęcie uchwał:
1)  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 r.
2)  w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu” Miasta i Gminy Stopnica na lata 2024-2028,
3)  w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok,
4)  w sprawie ustalenia dopłat do wybranych grup taryfowych,
5)  w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stopnica na lata 2024-2028 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”,
6)  w sprawie określenia lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Stopnica w miejscowości Nowa Wieś,
7)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2023-2029,
8)  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej. 

 

/-/ Krzysztof Tułak
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stopnicy


Transmisja sesji Rady Miejskiej: https://stopnica.sesja.pl/

 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

Od soboty, 9 grudnia 2023 r. zapraszamy do korzystania z lodowiska o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać...