Wiadomości - Aktualności

Dotacje na start

Dodał: Mariusz Data: 2018-01-05 08:05:48 (czytane: 2344)

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości informuje, że w dniach od 22 stycznia do 2 lutego 2018 roku rozpoczyna kolejny, drugi nabór w ramach realizacji projektu pn. „Dotacje na start”

W ramach projektu mieszkańcy Państwa gminy, którzy ukończyli 30 rok życia będą mogli ubiegać się o bezzwrotne środki finansowe w wysokości do 46 600,00 zł (dotacja inwestycyjna 25 000,00 i wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 12 mies. funkcjonowania firmy do 21 600,00 zł).
Dodatkowo osoby będą mogły korzystać ze wsparcia szkoleniowo- doradczego.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:
• osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
- kobiety,
- po 50 r. życia,
- z niepełnosprawnościami,
- długotrwale bezrobotne,
- niskowykwalifikowane.
• osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Dotacje_na_start_plakat_1.jpg


Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.dotacjenastart.pl, w biurze w Busku- Zdroju, ul. Kościuszki 60 oraz pod numerami tel. 15 833 34 09 oraz 41 378 13 16.

Zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

12/09/2023

Od soboty, 9 grudnia 2023 r. zapraszamy do korzystania z lodowiska o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.2136.), informuję,...