Wiadomości - Aktualności

Inwestycje na 2024 r. z zapewnionym zewnętrznym źródłem finansowania

Dodał: Data: 2024-04-04 11:55:55 (czytane: 962)

Budżet na 2024 r. to budżet ambitny, w ramach którego jak co roku realizowane będą duże zadania inwestycyjne, jak również mniejsze wartościowo, ale równie ważne zadnia związane z działalnością bieżącą, a wśród nich między innymi:

- nastąpi zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Bosowicach o wartości ponad 5,8 mln złotych. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 3 mln złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po zakończeniu realizacji tej inwestycji 29 z 30 sołectw w Gminie Stopnica będzie już skanalizowanych;

- w 2024 r. wybudowane zostaną również przez gminę przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości ponad 60 sztuk w miejscowości Zaborze, Jastrzębiec, Bosowice, Żerniki Dolne oraz w innych miejscowościach w których ze względu na rozproszoną zabudowę, budowa kanalizacji była nieuzasadniona pod względem ekonomicznym lub technicznym. Szacunkowa wartość zadania wynosi ok. 2 mln złotych. Na realizację inwestycji pozyskano środki Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład;

- Budowa kolejnego, czwartego ujęcia wody, tym razem w Prusach, zabezpieczy potrzeby mieszkańców w zakresie wody pitnej wobec zmniejszającej się wydajności obecnie eksploatowanych ujęć. Docelowo, jeżeli zajdzie taka konieczność ujęcie wody w miejscowości Prusy, ze względu na bardzo wysoką wydajność będzie mogło wspierać dotychczasowe źródła ujęć wody i zapewniać do niej dostęp wszystkim mieszkańcom gminy. Inwestycja o szacunkowej wartości 550 000 zł będzie współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

- „Modernizacja i dostosowanie budynku w Klępiu Górnym na cele mieszkaniowe dla osób starszych i niesamodzielnych” to kolejny projekt, który realizowany będzie w 2024 roku. Obserwując sytuację demograficzną oraz dostrzegając potrzeby mieszkańców, w szczególności osób starszych i niesamodzielnych, uzasadnione jest zaadaptowanie i modernizacja, w tym również termomodernizacja budynku na potrzeby świadczenia opieki dla osób potrzebujących, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki. Projektowane jest rozwiązanie, które ograniczy do niezbędnego minimum koszty związane z korzystaniem z tej formy pomocy. Powierzchnia użytkowa po adaptacji wyniesie blisko 500 m2, co pozwoli na zapewnienie opieki nad kilkudziesięcioma osobami. Gmina Stopnica pozyskała na ten cel 2,5 mln złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

- Gmina pozyskała 6 mln złotych na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Stopnica”, który obejmuje swoim zakresem poprawę efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Stopnicy o powierzchni użytkowej ok. 6000 m2. W ramach projektu przewiduje się wykonanie robót w zakresie termomodernizacji budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany źródła ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii;

- Projekt pn. Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego współfinansowany będzie w ramach "Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów Reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich". Projekt realizowany będzie w 2024 r. Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 2,6 mln złotych. Celem Programu Olimpia jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych. Gmina Stopnica pozyskała na ten cel 1,37 mln zł z Ministerstwa Sportu;

- Gmina Stopnica pozyskała 1,4 mln złotych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla obiektów sakralnych, które przeznaczone zostaną na:

a) Projekt pn. „Konserwacja elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Stopnicy”, który obejmuje swoim zakresem prace konserwatorskie, restauratorskie polegające na: oczyszczeniu powierzchni, konsolidacji odspojeń, dezynfekcji powierzchni, wykuciu zdegradowanych i cementowych spoin, uzupełnieniu ubytków kamienia i spoiny, scaleniu kolorystycznym, zabezpieczeniu powierzchni elewacji kościoła parafialnego, który wybudowany został w XIV w. z rozkazu Króla Kazimierza Wielkiego;

b) W ramach realizacji projektu pt. „Ocalić od zapomnienia- kolejny etap odbudowy Kaplicy Świętej Anny w Stopnicy”, wykonane zostanie m.in. zadaszenie kaplicy oraz roboty elewacyjne, instalacyjne i wykończeniowe. Murowana kaplica św. Anny wzniesiona została z inicjatywy Stefana Bidzińskiego w 1701 r. Zlokalizowana jest w ramach obiektu klasztornego, który wybudowany został z fundacji rodu Ossolińskich dla zakonu reformatów. Właścicielem kompleksu jest Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanów).

Z budżetu Gminy Stopnica przeznaczona zostanie również dotacja w wysokości 50 000 zł na remont alejek na cmentarzu parafialnym w Stopnicy.

Jak co roku, oczywiście czynione będą nakłady finansowe na remont, modernizację i przebudowę dróg, na ten cel pozyskano ponad 513 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a w budżecie na ten cel zabezpieczono ponad 1 mln złotych.  

Zabezpieczono również środki finansowe na remonty i wyposażenie świetlic wiejskich oraz modernizację i budowę placów zabaw.

Łączna wartość realizowanych i planowanych do rozpoczęcia w 2024 r. inwestycji wynosi ponad 20 000 000 zł.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..