Wiadomości - Aktualności

Inwestycyjne podsumowanie kadencji

Dodał: Data: 2024-03-28 09:13:09 (czytane: 636)

Zbliżający się koniec kadencji skłania do podsumowań, które dokonane zostaną przez pryzmat zrealizowanych przedsięwzięć i inwestycji. Z całą pewnością w niniejszym opracowaniu, nie jesteśmy w stanie uwzględnić wszystkich działań, które zostały podjęte ale postaramy się przedstawić najważniejsze z nich.

Infrastruktura oświetlenia ulicznego i drogowa

Począwszy od 1990 r. do chwili obecnej, inwestycje w infrastrukturę drogową stanowiły priorytet w działaniu władz gminy. Przez lata drogi dotychczas gruntowe, były utwardzane kruszywem, a następnie pokrywane warstwą nawierzchni asfaltowej. Obecnie niemal do każdej nieruchomości zabudowanej można dojechać drogą asfaltową, nawierzchnie asfaltowe prowadzą również do pól uprawnych, łąk i lasów.

W latach 2019-2023 duży nacisk położono na poprawę stanu infrastruktury drogowej. Na ten cel przeznaczono ponad 14 mln zł, dzięki którym zmodernizowano ponad 80 km dróg, utwardzono nawierzchnią asfaltową 8 000 m2 placów gminnych, powstało również kolejne 200 miejsc parkingowych.

W 2023 r. zrealizowano zadanie wieńczące budowę oświetlenia drogi krajowej, na całym odcinku przebiegającym przez Gminę Stopnica. Nakładem środków ponad 750 000 zł, na długości 3,9 km zamontowano 104 energooszczędne, ledowe oprawy oświetleniowe z redukcją mocy oraz kompensatory mocy biernej. Oświetlenie uliczne powstało na odcinku: Podlasek-Wolica, Stopnica-Mietel, Mietel-Szczeglin. Podsumowując, należy podkreślić, iż w Gminie Stopnica zakończona została modernizacja oświetlenia ulicznego. We wszystkich sołectwach zamontowane zostały energooszczędne, ledowe oprawy. Niestety w okresie ostatnich kilku lat, ceny energii elektrycznej wzrosły o ponad 250 %.

01.dk_73_2024.jpg

Inwestycje z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej oraz ochrony środowiska
W 2024 r. w ostatniej miejscowości w Gminie Stopnica wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna

W 2019 r. oddano do użytkowania kanalizację w Skrobaczowie i Prusach. W okresie 2019-2023 wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowościach: Kuchary, Szczytniki, Strzałków, Jastrzębiec, Dziesławice, Czyżów, Żerniki Dolne. Łącznie na ten cel przeznaczono ponad 23 000 000 zł. Wybudowano ponad 45 km sieci, umożliwiając przyłączenie do kanalizacji ponad 400 nieruchomościom (1 200 mieszkańcom). Dla rozwiązania problematyki gospodarki ściekowej gmina wybudowała również ponad 40 przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości 810 000 zł dla nieruchomości gdzie budowa kanalizacji sanitarnej była nieuzasadniona pod względem ekonomicznym i technicznym. Obecnie spośród 30 sołectw funkcjonujących w Gminie Stopnica w 28 wybudowana jest już sieć kanalizacji sanitarnej.   

W 2023 r. podpisano umowę o wartości 5,8 mln zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Bosowice, której zakończenie planowane jest na IV kwartał 2024 r. W 2024 roku, gmina wybuduje również ponad 70 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Zaborze oraz w innych sołectwach dla nieruchomości w zabudowie rozproszonej, zlokalizowanej w znacznej odległości od istniejącej sieci kanalizacyjnej. Po zrealizowaniu zadania, zakończony zostanie proces budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Stopnica.

 W 2023 r. zakończono również realizację projektu pn. „Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa dodatkowego zbiornika wody pitnej w Gminie Stopnica” o wartości 5,4 mln zł. Zadanie obejmowało swoim zakresem przebudowę azbestowej i żeliwnej sieci wodociągowej w miejscowościach: Strzałków, Suchowola, Szklanów, Kąty Nowe o długości ok. 10 km oraz budowę dodatkowego zbiornika wody pitnej o pojemności 300 m3  dla zapewnienia nieprzerwanych dostaw wody dla 20 sołectw w Gminie Stopnica.

DSC_0356.JPG 

W latach 2019-2023 Gmina Stopnica podjęła również działania proekologiczne zmierzające do poprawy stanu środowiska na skutek wsparcia mieszkańców w zakresie wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz montażu odnawialnych źródeł energii. Nieodpłatnie od kliku lat mieszkańcom gminy udzielana jest pomoc w zakresie pozyskiwania i rozliczania projektów w ramach programu „Czyste Powietrze”. Jednocześnie, gmina zrealizowała w tym okresie dwa projekty o wartości ponad 4,5 mln złotych, których zakres rzeczowy obejmował wykonanie łącznie blisko 300 instalacji bazujących na odnawialnych źródłach energii (kolektory słoneczne do uzyskiwania ciepłej wody użytkowej oraz ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej). Łącznie od 2015 r. dzięki projektom  zrealizowanym przez Gminę Stopnica, na ponad 700 nieruchomościach zamontowane zostały odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne), wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych.

W ramach realizacji „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (pokryć dachowych)”, Gmina Stopnica pozyskała dofinansowanie, umożliwiające utylizację  60 000 m2  (630 ton) pokryć dachowych budynków usytuowanych na nieruchomościach stanowiących własność mieszkańców.

Infrastruktura edukacyjna

W sąsiedztwie, wybudowanego w 2018 r. przedszkola w Stopnicy wybudowany został plac zabaw dla najmłodszych dzieci, który posiada bezpieczną, poliuretanową nawierzchnię, zamontowano dwa wielofunkcyjne zestawy zabawowe, karuzelę platformową, huśtawki, piaskownicę oraz inne urządzenia zabawowe dostosowane do potrzeb najmłodszych milusińskich uczęszczających do przedszkola.

DSC_0012.JPG

W 2020 r. zakończono realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy”, który obejmował m.in. dobudowę windy osobowej do budynku Szkoły Podstawowej w Stopnicy, celem dostosowania placówki edukacyjnej do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie nowej nawierzchni hali sportowej w Stopnicy. Dotychczasowa nawierzchnia zastąpiona została systemową podłogą wykończoną winylową wykładziną Omnisports Reference o wysokich parametrach, która została zatwierdzona przez największe federacje sportowe i stanowi idealne rozwiązanie do wielofunkcyjnych obiektów sportowych, szkolnych i publicznych.

DSC_0567.JPG

Na dotychczasowym placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Stopnicy, wykonano  nową, bezpieczną nawierzchnię. W rezultacie realizacji zadania wykonana została wielokolorowa nawierzchnia syntetyczna oraz kilka modułów gier w postaci nadruku na nawierzchni (gra w klasy, alfabet), dotychczasowe urządzenia zabawowe zostały odnowione.

Wartość powyższych inwestycji z dziedziny infrastruktury edukacyjnej wyniosła 1 mln złotych.

Na projekty szkoleniowe, dodatkowe zajęcia oraz wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy, w sprzęt multimedialny (komputery, drukarki 3D) oraz utworzenie Laboratorium Przyszłości i wdrożenie systemu LEGO® Education przeznaczono ponad 1,5 mln złotych.   

Opieka żłobkowa

            Od 4 września 2023 r. rozpoczął działalność Klub Dziecięcy w Stopnicy. W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń o łącznej powierzchni 160 m2 na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Stopnicy, związane z przystosowaniem ich do opieki nad dziećmi w wieku od pierwszego do 3 roku życia. Ponadto powstał ogrodzony plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią o powierzchni ok. 230 m2. Klub dziecięcy został również wyposażony w zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt RTV i AGD. Łączna wartość robót budowlanych oraz zakupu wyposażenia wyniosła ponad 1 mln złotych. Gmina pozyskała również ponad 700 000 zł na funkcjonowanie klubu dziecięcego przez okres 36 miesięcy, co znacząco wpłynęło na ograniczenie kosztów ponoszonych przez rodziców na korzystanie z opieki żłobkowej.

11.Klub_Dzieciecy.jpg

Infrastruktura rekreacyjna i sportowa

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Stopnicy obejmowała: budowę oświetlenia stadionu wraz z nagłośnieniem oraz oświetlenie boiska treningowego. W ramach projektu wykonano również nową syntetyczną nawierzchnię na bieżni lekkoatletycznej oraz zmodernizowano istniejącą nawierzchnię kortu tenisowego. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 1 550 000 zł.

Stadion_oswietlony_2022.jpg

Na realizację zadań z zakresu remontu i wyposażenia świetlic wiejskich, zagospodarowania przestrzeni przy obiektach użyteczności- budowę i modernizację świetlic wiejskich, zewnętrznych siłowi, placów zabaw przeznaczono ponad 600 000 zł.

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

            W okresie ostatniej kadencji aktywnie współpracowano z organizacjami pozarządowymi między innymi jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, Kołami Gospodyń Wiejskich, klubem sportowym LKS Piast Stopnica, Caritasem Diecezji Kieleckiej, Fundacją Gospodarczą św. Brata Alberta. Na wydatki związane z ich wyposażeniem, pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, organizację badań profilaktycznych i przesiewowych, zapewnienie opieki senioralnej oraz paliatywnej wydatkowano ponad 1,8 mln zł.

Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze

Kompleks rehabilitacyjno-opiekuńczy o powierzchni użytkowej ponad 1 000 m2, którego zakończenie budowy nastąpiło w czerwcu 2020 r., powstał nakładem 6 mln zł. Realizacja inwestycji była odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców w zakresie rehabilitacji oraz opieki senioralnej.

27.jpg

Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze w Stopnicy, to kompleks działający w trzech obszarach: opiekuńczym, rehabilitacyjnym i senioralnym. Centrum prowadzi: Mieszkania Wspierane/Chronione, Klub Seniora oraz Dział Rehabilitacji Ambulatoryjnej, a od lutego 2022 r. placówka rozszerzyła swoją działalność opiekuńczą, uzyskała bowiem status Placówki Opieki Całodobowej dla 15 osób potrzebujących tej formy wsparcia. Od 2020 r. na wyposażenie obiektu w sprzęt do rehabilitacji Gmina Stopnica przeznaczyła 350 000 zł,
z którego nieodpłatnie (w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia) korzystają pacjenci posiadający skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu bądź lekarza prowadzącego. Funkcjonujące od początku istnienia placówki Mieszkania Wspierane/Chronione nadal działają na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych zachowujących umiejętności samodzielnego radzenia sobie przy niewielkiej pomocy kadry ośrodka, będących w trudnej sytuacji rodzinnej lub mieszkaniowej.

Inkubator Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

Projekt miał na celu wsparcie osób pracujących na roli. Zgodnie z założeniami projektu, działanie inkubatora sprzyja dywersyfikacji źródeł dochodu rolników. Ideą projektu było ograniczenie roli pośredników w sprzedaży płodów rolnych, głównie owoców i warzyw.

Obserwując sytuację na rynku rolnym zauważyć można pewną tendencję, która jednak nie przynosi pozytywnych rezultatów dla producentów rolnych, a mianowicie skup produktów po niskich cenach od rolników i późniejsza ich sprzedaż przez pośredników za nieporównywalnie wyższe stawki. Wdrożenie projektu zmieniło postrzeganie płodów rolnych przez rolnika, który nie musi traktować już owoców czy warzyw jako produkt końcowy, a jako półprodukt (surowiec), który będzie mógł być przetworzony na produkt o dłuższej przydatności do spożycia np. soki, susz z warzyw i owoców itp.

31.Inkubator.JPG 

W ramach realizacji inwestycji dokonana została przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego w Strzałkowie na inkubator przetwórstwa rolnego (budynek produkcyjno-magazynowy o powierzchni 265 m2) wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt został również wyposażony w linię technologiczną do produkcji soków, drylownicę oraz suszarnię kontenerową.

Działalność Inkubatora ma charakter niekomercyjny i w związku z tym klienci ponoszą jedynie opłaty stanowiące zwrot kosztów związanych z produkcją (woda, energia elektryczna, gaz). W przyszłości planowany jest rozwój działalności poprzez poszerzenie usług świadczonych przez inkubator przetwórstwa rolnego. 

Obiekt został oddany do użytkowania w 2022 r. wyprodukowano w nim dotychczas ponad 130 000 litrów soków.

Gmina Stopnica aktywnie pozyskuje dofinansowanie ze środków zewnętrznych- Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Wiele przedsięwzięć planowanych do realizacji posiada już zapewnione zewnętrzne źródło finansowania, co pozwala z optymizmem patrzeć w inwestycyjną przyszłość gminy.

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..