Wiadomości - Aktualności

Inwestycyjne podsumowanie roku

Dodał: Data: 2017-12-29 20:11:42 (czytane: 3840)

Zbliżający się koniec roku skłania do podsumowań. W bieżącym roku realizowano inwestycje na wielu płaszczyznach: edukacyjnej, komunalnej, drogowej. Rozpoczęcie robót budowlanych było możliwe dzięki uzyskaniu ponad 5 mln zł dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, głownie ze środków Unii Europejskiej.

Infrastruktura oświetlenia ulicznego i drogowa

W kończącym się roku duży nacisk położono na poprawę stanu infrastruktury drogowej. Z budżetu gminy przeznaczono na ten cel ponad 1,5 mln zł. Gmina udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu w wysokości 212 000 zł na przebudowę drogi powiatowej w Klępiu Dolnym o długości 2,5 km. Udzielono również pomocy finansowej Gminie Busko- Zdrój w wysokości 323 000 zł na przebudowę dróg w miejscowości Zaborze o długości 0,9 km, z których korzystają głównie mieszkańcy gminy Stopnica. Zmodernizowano także ponad 6,5 km dróg gminnych poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Na ten cel z budżetu Gminy Stopnica przeznaczono ponad 720 000 zł. Nakładem finansowym w wysokości 290 000 zł ponad 10 km dróg gminnych utwardzone zostało dwunastoma tysiącami ton kruszywa kamiennego.

1_2.jpg

W budżecie gminy na 2018 r. zabezpieczono środki finansowe dla Powiatu Buskiego w wysokości 835 000 zł na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Suchowola- Szklanów oraz w Klępiu Górnym o łącznej długości 5 km. Wystąpiono również do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z wnioskiem o przebudowę dróg wojewódzkich w Stopnicy, Białoborzu, Kątach Nowych, Falęcinie Starym i Jastrzębcu.

W 2017 r. zakończono budowę chodnika przy drodze krajowej w Stopnicy o długości 700 m. Zainicjowano również dalszą współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad związaną z budową chodników w pasie drogi krajowej oraz budową oświetlenia ulicznego w Smogorzowie, Mietlu, Szczeglinie i Stopnicy. Gmina Stopnica zadeklarowała partycypację finansową w realizacji w/w inwestycji. We wrześniu br. Gmina Stopnica zawarła umowę na projektowanie oświetlenia ulicznego w pasie drogi krajowej we wspomnianych miejscowościach.

W 2017 r. zakończono również inwestycję polegającą na wymianie oświetlenia ulicznego. Na wszystkich istniejących odcinkach zastosowano oprawy w najnowszej technologii LED. Wartość inwestycji opiewała na kwotę ponad 3,5 mln zł z czego dofinansowanie ze środków Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy wyniosło 85 % kosztów. W ramach przedsięwzięcia wymienionych zostało 1250 opraw (lamp), a kolejne 750 dowieszono na istniejących słupach oświetlenia ulicznego. W oparciu o poczynione symulacje finansowe ustalono, że pomimo zwiększenia ilości lamp oraz funkcjonowania ich od zmierzchu do świtu, opłata za zużycie energii będzie niższa niż dotychczas.

W bieżącym roku udzielono również zamówienia na budowę kolejnych odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Smogorzów, Konary (w pasie drogi krajowej) oraz Białoborze, Czyżów, Klępie Dolne, Mietel, Skrobaczów, Szczytniki, Stopnica. Wartość zleconych robót wynosi ponad 400 000 zł. Zlecono również projektowanie oświetlenia ulicznego w brakujących miejscach na obszarze całej gminy.

2.jpg

Inwestycje z dziedziny ochrony środowiska

Gmina Stopnica zawarła umowę na opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bosowice i Zaborze. Pod koniec przyszłego roku gmina będzie w posiadaniu projektów budowlanych niezbędnych do skanalizowania wszystkich miejscowości.

W 2017 r. zawarta została również umowa o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1,9 mln zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Skrobaczów i Prusy. W rezultacie zrealizowania operacji, której zakończenie planowane jest na IV kwartał 2018 r. wybudowanych zostanie ponad 11 km sieci kanalizacyjnej do której przyłączonych zostanie 99 nieruchomości (396 mieszkańców). Całkowita wartość robót wyniesie ponad 3,6 mln zł. W bieżącym roku przeznaczono ponad 100 000 zł na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do nowo wybudowanych domów na obszarze gminy.

Dobiegła końca realizacja projektu, który obejmował wykonanie instalacji solarnych na domach prywatnych. Projekt współfinansowany był w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W wyniku realizacji projektu w latach 2014-2017 na 448 nieruchomościach, stanowiących własność mieszkańców, zamontowane zostały kolektory słoneczne do uzyskiwania ciepłej wody użytkowej. Wartość wydatków poniesionych przez gminę na realizację tego przedsięwzięcia wyniosła 4,2 mln zł. Posiadacze kolektorów solarnych w okresie od wiosny do jesieni uzyskują ciepłą wodę użytkową dzięki odnawialnym źródłom energii. Korzystanie z instalacji wpływa na zminimalizowanie kosztów podgrzania wody użytkowej oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii zostały również zainstalowane na obiektach użyteczności publicznej: obiekcie basenowym, szkole podstawowej, oczyszczalni ścieków, ośrodku zdrowia oraz urzędzie miasta i gminy.

3_2.jpg

Już po raz kolejny, Gmina Stopnica dofinansowała utylizację pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości stanowiących własność mieszkańców. Obecnie mieszkańcy mogą składać wnioski na utylizację, która nastąpi w 2018 r. Na ten cel pozyskano dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 22 950 zł.

Infrastruktura edukacyjna

W dniu 08 sierpnia br. podpisano umowę na budowę przedszkola w Stopnicy. Wartość robót budowlanych wynosi 3,8 mln zł. Budowa przedszkola dofinansowana została w wysokości 2,5 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia robót budowlanych określony został na czerwiec 2018 r. Przedszkole wybudowane zostanie w sąsiedztwie istniejących szkół przy ulicy Kazimierza Wielkiego.

Budynek został zaprojektowany według najwyższych standardów jakościowych z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i technologii wpływających na optymalizację funkcjonalności budynku. Pomieszczenia w przedszkolu posiadać będą ogrzewanie podłogowe oraz zostaną objęte monitoringiem wizyjnym, co z całą pewnością zapewni dzieciom oraz rodzicom poczucie pełnego komfortu i bezpieczeństwa. Funkcjonujące w obiekcie instalacje wykorzystywać będą odnawialne źródła energii (ogrzewanie wody użytkowej wspierane będzie instalacją solarną zainstalowaną na dachu budynku, centralne ogrzewanie wspierane będzie pompą ciepła), budynek zostanie wyposażony również w instalacje teletechniczne i multimedialne, system monitoringu oraz system nagłośnienia w każdej sali. Budowa obiektu przebiega zgodnie z harmonogramem.

4_2.jpg

Gmina Stopnica pozyskała również dofinansowanie w wysokości blisko 600 000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ na zakup wyposażenia i funkcjonowanie przedszkola w roku szkolnym 2018/2019. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na zakup mebli, komputerów, tablic interaktywnych i telewizorów oraz zajęcia przedszkolne, w tym również zajęcia dodatkowe z zakresu języka angielskiego, karate, tańca, zajęcia logopedyczne i kulinarne.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach udzielił dofinansowania w wysokości 20 000 zł na utworzenie w szkole podstawowej w Stopnicy pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości edukacji ekologicznej oraz kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska. W ramach projektu zakupiono urządzenia do badania powietrza atmosferycznego, wody oraz gleby. Z zakupionych pomocy, uczniowie będą korzystać na zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych nie tylko w pracowniach, ale także podczas wycieczek edukacyjnych i zajęć w terenie.

Ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskano natomiast 250 000 zł na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jastrzębiec oraz modernizację świetlicy w Skrobaczowie. Realizacja przedmiotowej operacji była odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców wsi w zakresie stworzenia ogólnodostępnego, niekomercyjnego miejsca
w którym będą oni mieli możliwość zagospodarowania wolnego czasu.

5.jpg

6.jpg

 

Projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez zakup urządzeń w celu utworzenia zewnętrznej siłowni w miejscowościach Falęcin Stary i Szczeglin", uzyskał natomiast dofinansowanie w wysokości 9 000 zł ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Realizacja operacji z pewnością wpłynie na wzrost atrakcyjności życia mieszkańców oraz przyczyni się do zaspokojenia potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Dom przedpogrzebowy

Budowa kaplicy wraz z domem przedpogrzebowym to inwestycja, która została zainicjowana przez Burmistrza  Ryszarda Zycha, we współpracy i z poparciem księdza Janusza Rydzka- proboszcza  Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Parafia przekazała na podstawie notarialnej umowy w formie darowizny, część cmentarza z przeznaczeniem na budowę kaplicy. Pomysł budowy kaplicy został zaakceptowany przez Radę Miejską i spotkał się z dużym poparciem mieszkańców, którzy zwracali uwagę na dużą odległość cmentarza od świątyń, w których dotychczas sprawowane jest ostatnie pożegnanie oraz konieczność poruszania drogami publicznymi, w tym ruchliwą drogą krajową. Obiekt wykorzystywany będzie przez trzy parafie z Gminy Stopnica. W dniu 22 października br. kaplica z domem pogrzebowym na cmentarzu parafialnym w Stopnicy została poświęcona przez Biskupa Kieleckiego księdza Jana Piotrowskiego.

7.jpg

Plany inwestycyjne na kolejne lata

Z inicjatywy Burmistrza zabezpieczono w budżecie gminy środki na kompleks rehabilitacyjno-opiekuńczy. To nowy pomysł, którego głównym celem jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do nowoczesnego obiektu, którego struktura będzie składać się z dwóch modułów. Pierwszy przeznaczony pod funkcje rehabilitacyjne, drugi dedykowany seniorom, w którym znajdą oni miejsce i czas dla siebie, gdzie w gronie rówieśników spędzać będą aktywnie i radośnie „jesień życia”. Obiekt wybudowany zostanie w sąsiedztwie ośrodka zdrowia w Stopnicy, prace projektowe rozpoczną się jeszcze w tym roku. 

Jednym z planowanych do realizacji przez Gminę Stopnica przedsięwzięć inwestycyjnych jest utworzenie inkubatora przetwórstwa rolnego. Mając na uwadze, że gmina ma charakter stricte rolniczy, projekt ma na celu  wsparcie osób pracujących na roli. Zgodnie z założeniami projektu, działanie inkubatora sprzyjać ma dywersyfikacji źródeł dochodu rolników. Ideą projektu jest ograniczenie roli pośredników sprzedaży płodów rolnych, głównie owoców i warzyw, a tym samym promocja krótkiego łańcucha dostaw. Obserwując sytuację na rynku rolnym zauważyć można pewną prawidłowość, która jednak nie przynosi pozytywnych rezultatów dla producentów rolnych, a mianowicie skup produktów po niskich cenach od rolników i późniejsza ich sprzedaż przez pośredników za nieporównywalnie wyższe stawki. Wdrożenie projektu ma na celu zmianę postrzegania płodów rolnych przez rolnika, który obecnie traktuje owoce czy warzywa jako produkt końcowy, a docelowo po rozpoczęciu działalności inkubatora dotychczasowy produkt będzie dla rolnika półproduktem, który będzie mógł być przetworzony na produkt o dłuższej przydatności do spożycia np. soki, dżemy itp. W 2017 r. podpisana zostanie umowa na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

8.jpg

 Kolejne zadanie dotyczy skanalizowania pozostałych miejscowości Gminy Stopnica, co wpłynie na podniesie stanu sanitarnego obszaru i warunków życia mieszkańców. Gmina Stopnica posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w kolejnych miejscowościach. W 2018 r. Gmina Stopnica ogłosi kolejne postępowania przetargowe na budowę kanalizacji sanitarnej w pozostałych miejscowościach.

Dobra sytuacja finansowa Gminy Stopnica, która na bieżąco reguluje swoje zobowiązania oraz posiada na rachunkach bankowych środki finansowe w wysokości ponad 7,2 mln zł, pozwala z optymizmem spojrzeć na plany inwestycyjne gminy w nadchodzących latach.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Życzenia Noworoczne

...