Wiadomości - Aktualności

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022-2030

Dodał: Data: 2023-02-28 11:15:04 (czytane: 372)

loga mof

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030

Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyłożonym projektem dokumentu oraz składania do niego wniosków, zastrzeżeń i uwag.

Dokumenty wyłożone są do wglądu:

  1. w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, oraz w Biurze Obsługi Interesanta (parter) w budynku Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, w godzinach pracy Urzędów;
  2. w wersji elektronicznej na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju (umig.busko.pl) oraz Urzędu Miasta i Gminy Stopnica (umig.stopnica.pl).

Uwagi i wnioski do Prognozy Oddziaływania na Środowisko mogą być wnoszone zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 4) ww. ustawy w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 1.03.2023 r. do 22.03.2023 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i/lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi/wnioski do dokumentu Prognozy można zgłaszać:

  • na piśmie poprzez wypełnienie załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Aleja Adama Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, z dopiskiem „Prognoza dla Strategii MOF Buska-Zdroju” lub Urząd Miasta i Gminy w Stopnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, z dopiskiem „Prognoza dla Strategii MOF
    Buska-Zdroju”;
  • ustnie do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju lub Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy, w godzinach pracy Urzędów;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym drogą elektroniczną poprzez wypełnienie załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres email: rsid@umig.busko.pl lub gmina@stopnica.pl wpisując w tytule maila: „Prognoza dla Strategii MOF Buska-Zdroju” lub elektronicznie na adres skrytki Urzędu na platformie ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP (Busko-Zdrój) lub /f3dd0jw725/ (Stopnica).

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Lider Porozumienia – Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Stopnica.

Obwieszczenie [ pdf ].

Załączniki:

  1. Formularz Zgłaszania Uwag do projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030 [ pdf ] [ docx ]
  2. Prognoza Oddziaływania na środowisko Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030 [ pdf ].
  3. Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030 [ pdf ].

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..