Wiadomości - Aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Dodał: Mariusz Data: 2015-06-22 07:42:34 (czytane: 3855)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu

zad. 1- rosnących na terenie miejscowości Stopnica nr ewid. gruntu 586/1 ,586/2 586/3 ,589, 590
- wierzba - 4 szt. o obwodzie pnia : 265 cm,170 cm,240 cm,260 cm
- wierzba - 8 szt. o obwodzie pnia: 140 cm,120 cm,35 cm,80 cm,
145 cm,100 cm,85 cm,127 cm
- olcha - 10 szt. o obwodzie pnia 48 cm,62 cm,54 cm,38 cm,
30 cm,52 cm, 52 cm,60 cm 42 cm
52 cm
-jesion - 10 szt. o obwodzie pnia : 36 cm,41 cm,39 cm,37 cm,
62 cm,69 cm27 cm,55 cm 51 cm,
- dziki bez - 4 szt. o obwodzie pnia: 60 cm,80 cm,45 cm,23 cm
Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godz. od 7.00 do 14.00( w dni pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy).
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Izabela Nycz Referat Gospodarki Komunalnej Wolica 52 tel. 41 3779219.
Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu winni w terminie do dnia 24.07 2015 roku do godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy pok. Nr 11(sekretariat) złożyć ofertę w zamkniętej kopercie (wzór oferty w załączeniu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2015 o godz.11.30 w świetlicy Urzędu Gminy.
O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować cena.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 zł w niniejszym przetargu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych .
Informacja dla Kupujących:
1. Wszystkie drzewa przeznaczone do sprzedaży na pniu są oznaczone farbą.
2. Jednostka obmiarową robót związanych ze sprzedażą drzew’ na pniu „jest sztuka.
3. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie spraw wynikłych ze sprawdzenia stanu faktycznego w terenie lub wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia.
4. Kupujący przed opracowaniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu ilości i jakości drzew do sprzedaży na pniu.
5. Z chwilą przekazania placu Kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo wraz z wszelkimi kosztami ewentualnego zabezpieczenia do chwili ponownego przekazania placu Sprzedającemu .
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy drzew objętych kontraktem z chwilą podpisania umowy przez strony.
7. Usunięcie drzew powinno być wykonane na równi z terenem pod rygorem konieczności karczowania pni.
8. Szczegółowe wymagania ,terminy i formy płatności są zawarte w projekcie umowie.
9. Po sprzedaży drzew „na pniu” zostanie sporządzony protokół końcowy realizacji umowy.

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie,...