Wiadomości - Aktualności

Otwarty konkurs

Dodał: Mariusz Data: 2022-09-02 10:53:33 (czytane: 610)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2022 roku.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
-    organizacje pozarządowe,
-    podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

1.  Rodzaj zadań:
w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu pod nazwą „Popularyzowanie gry w halową piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym, zakup odzieży, obuwia i sprzętu do uprawiania sportu, oraz organizacja turnieju halowego - Halowa jesień z piłką nożną”.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania w 2022 r. wynosi 30 000,00 zł.
W 2021 roku wysokość dotacji na realizację w/w zadania publicznego wyniosła 100 000,00 zł
W 2022 roku wysokość dotacji na realizację w/w zadania publicznego wyniosła 100 000,00 zł

3. Zasady przyznawania dotacji – ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.

4. Terminy i warunki realizacji zadania - do dnia 31 grudnia 2022 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie.

5. Termin składania ofert - do  26 września 2022 roku do godziny 13:00

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert określa Zarządzenie nr 92/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 1 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej  2022 roku.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..