Wiadomości - Aktualności

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

Dodał: Mariusz Data: 2015-08-05 11:57:39 (czytane: 4531)

Gmina Stopnica zamierza przystąpić do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest niezbędnym dokumentem do pozyskania środków na finansowanie inwestycji w latach 2016-2020 realizowanych dla Mieszkańców i Przedsiębiorców działających na terenie Gminy.

PGN będzie podstawowym dokumentem przy aplikowaniu przez gminę o dofinasowanie na budowę na nieruchomościach prywatnych mikroinstalacji prosumenckich produkujących energię elektryczną (np. ogniwa fotowoltaiczne) oraz energię cieplną (np. kolektory słoneczne, pompy ciepła), termomodernizację budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, modernizację i rozbudowę infrastruktury drogowej, zmniejszenie energochłonności oświetlenia ulicznego.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii, tworzony na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji wśród mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy. Gmina Stopnica realizuje zadanie pn. „Opracowanie Gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ”, którego całkowity koszt wynosi 17.220,00 zł, w tym koszty kwalifikowane 17.220,00 zł. Zadanie jest współfinansowane przez WFOŚiGW w Kielcach – kwota dotacji: 15.498,00 zł

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby Mieszkańców naszej Gminy przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dającą podstawę oraz wskazówki w poszukiwaniu przez gminę źródeł dofinansowania na oczekiwane przez Państwa inwestycje.

Zapewniamy anonimowość wszystkim uczestnikom badania, a przekazane przez Państwa dane będą traktowane jako poufne.

Informacje dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) wraz ze wzorem ankiety są udostępnione do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy: http://www.stopnica.pl/ w aktualnościach na stronie startowej oraz w zakładce: „Załatw Sprawę/ Ogłoszenia i komunikaty”.

Dodatkowych informacji udzielają: Mirosław Rajtar- tel. 41 3779 802 (pokój nr 7), Krzysztof Rogala- tel. 41 3779 801 (pokój nr 6).

Ankietę można wypełnić elektronicznie lub ręcznie, złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy lub przesłać drogą elektroniczną na adres: pgn.stopnica@gmail.com w terminie do 31.08.2015


Z góry dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu.

 

Ankieta dla mieszkańców

Ankieta dla przedsiębiorców

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie,...