Wiadomości - Aktualności

Wsparcie w formie produktów spożywczych- wydawanie skierowań dla osób potrzebujących, spełniających warunki ustawowe

Dodał: Data: 2024-04-10 13:20:48 (czytane: 1109)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy uprzejmie informuje, że od dnia 12 kwietnia do dnia 14 maja 2024 r. będzie kwalifikował osoby najbardziej potrzebujące do odbioru żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023. Adresatami Programu są osoby z terenu Gminy Stopnica.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w/w  ośrodka pomocy w celu wydania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  w ramach w/w Programu.

Do pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową  2021-2027 – Podprogram 2023 uprawnia:    

- dochód nieprzekraczający 265 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 590 zł w przypadku  osoby   w rodzinie;

- przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy (w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, alkoholizmu i inne).                                       

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym został złożony wniosek pomniejszoną o:

a) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,

c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenie wniosku W przypadku zgłoszenia w miesiącu kwietniu – dochód z miesiąca marca, w maju – dochód z miesiąca kwietnia 2024  r. W przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Do dochodu wlicza się:

a) wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

b) wynagrodzenie za pracę dorywczą,

c) świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

d) renty,

e) emerytury,

f) alimenty,

g) zasiłki dla bezrobotnych,

h) dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej

i) dochody z gospodarstwa rolnego (kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi  345 zł),

j) stypendia o charakterze socjalnym,

k) diety,

l) świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

m) dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

n) świadczenie o którym mowa w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Sytuację dochodową osoby lub rodziny ustala się w szczególności na podstawie następujących dokumentów.

a) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury,

b) dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg,

c) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy i koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie chorobowe  (dochód netto),

d) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło - zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy i składek ZUS (dochód netto),

e) aktualny nakaz płatniczy-podatkowy albo zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych,

f) dowód opłacenia składki na ubezpieczenie rolników za I kwartał 2024 r. (w przypadku zgłoszenia w miesiącu kwietniu),

g) decyzja starosty o uznaniu za osobę bezrobotną, ewentualnie o wysokości przyznanego zasiłku dla bezrobotnych,

h) dowód otrzymywania lub płacenia alimentów,

i) decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne, np. zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny,

j) orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej, orzeczenia komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia,

k) inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

O terminach rozpoczęcia dystrybucji poszczególnych artykułów będziemy informować na stronie internetowej www.stopnica.pl oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są  na stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Przerwa w dostawie energii dla miejscowości Suchowola i Szklanów

W związku z prowadzonymi przez PGE Dystrybucja pracami montażowo-konserwacyjnymi nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej...