Wiadomości - Aktualności

Wyższe dofinansowanie w programie Czyste powietrze

Dodał: Data: 2023-03-10 14:02:38 (czytane: 828)

Poniżej przedstawiamy obowiązujące zasady pozyskiwania dotacji. Szczegółowych informacji udzielają: Pani Joanna Jagiełło, tel. 41 3779 804, Pan Przemysław Kaczmarczyk, te. 41 3779 806, Pan Mirosław Rajtar, tel. 41 3779 802

Część 1 Dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania 

Formy dofinansowania

1.       dotacja

2.       dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

 

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć  wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych), 

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

–  dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

 

 Kwota maksymalnej dotacji:

1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

·         66 000 zł (z instalacją fotowoltaiczną)

·         60 000 zł (bez instalacji fotowoltaicznej)

2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

·         41 000 zł (z instalacją fotowoltaiczną)

·         35 000 zł (bez instalacji fotowoltaicznej)

3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

 

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej tj. pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo

-zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu (tj. przyłącze

gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja

projektowa). Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu tj. nie posiadają aktywnej umowy na dostarczanie paliwa gazowego.

 

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu) 

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy

 

Kwota maksymalnej dotacji:

1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

·         56 000 zł (z instalacją fotowoltaiczną)

·         50 000 zł (bez instalacji fotowoltaicznej)

2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

·         31 000 zł (z instalacją fotowoltaiczną)

·         25 000 zł (bez instalacji fotowoltaicznej)

3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

 

Opcja 3

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

 

Z opcji 3 mogą skorzystać Beneficjenci, którzy w budynku posiadają kocioł klasy 5 na paliwo stałe lub kocioł gazowy.

 

Kwota maksymalnej dotacji:

1.    Przedsięwzięcie z kompleksową termomodernizacją: 33 000 zł

2.    Przedsięwzięcie bez kompleksowej termomodernizacji: 13 000 zł

3.    Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Beneficjenci 

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego),

1) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (w przypadku wspólnego rozliczenia się małżonków, w PIT uwzględniony jest podział dochodu na połowę)

2) ustalonym:

  • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz 
  • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających  informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra; 

3) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

4) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie. 

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w pkt. 1)-4), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

 

Część 2 Dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Formy dofinansowania

1.    dotacja;

2.     pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów;

3.    dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego;

4.    dotacja z prefinansowaniem.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:
1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

·         99 000 zł (z instalacją fotowoltaiczną)

·         90 000 zł (bez instalacji fotowoltaicznej)

2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

·         59 000 zł (z instalacją fotowoltaiczną)

·         50 000 zł (bez instalacji fotowoltaicznej)

3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

 

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej tj. pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo

- zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu (tj. przyłącze

gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja

projektowa) Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu tj. nie posiadają aktywnej umowy na dostarczanie paliwa gazowego.

 

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu) 

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

 

Kwota maksymalnej dotacji:

1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizacją:

·         81 000 zł (z instalacją fotowoltaiczną)

·         72 000 zł (bez instalacji fotowoltaicznej)

2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

·         41 000 zł (z instalacją fotowoltaiczną)

·         32 000 zł (bez instalacji fotowoltaicznej)

3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

 

Opcja 3

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

1.    Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację: 48 000 zł

2.    Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji: 25 000 zł

3.    Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Beneficjenci

1. Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
a) 1894 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2651 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Część 3 Dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

Formy dofinansowania

1.       dotacja;

2.       pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów;

3.       dotacja z prefinansowaniem.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.


Kwota maksymalnej dotacji:
1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

·         135 000 zł (z instalacją fotowoltaiczną)

·         120 000 zł (bez instalacji fotowoltaicznej)

2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

·         79 000 zł (z instalacją fotowoltaiczną)

·         70 000 zł (bez instalacji fotowoltaicznej)

3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

 

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż innego źródła ciepła innego niż wymienione w opcji 1 (powyżej tj. pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo

- zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu (tj. przyłącze

gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja

projektowa) Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu tj. nie posiadają aktywnej umowy na dostarczanie paliwa gazowego.

 

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu) 

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

 

Kwota maksymalnej dotacji:

1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizacją:

·         115 000 zł (z instalacją fotowoltaiczną)

·         100 000 zł (bez instalacji fotowoltaicznej)

2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

·         59 000 zł (z instalacją fotowoltaiczną)

·         50 000 zł (bez instalacji fotowoltaicznej)

3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

 

Opcja 3

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

1.    Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację: 70 000 zł

2.    Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji: 40 000 zł

3.    Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Beneficjenci

1. Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
a) 1090 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1526 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym,

lub ma ustalone prawo otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Informacje dodatkowe:

1.       Dotacja do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, należna jest po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1)      Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny budynku sporządzony na obowiązującym w ramach programu wzorze:

2)      Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:

a)       Zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub

b)      Zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;

3)      Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w ppkt 2, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

2.       Audyt energetyczny jest obowiązkowy w przypadku przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją!!! W przypadku realizacji przedsięwzięcia bez kompleksowej termomodernizacji narzędziem służącym do wyliczenia grubości izolacji cieplnej jest Kalkulator grubości izolacji dostępny na stronie internetowej WFOŚ pod adresem https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

3.       Podatek o towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym! W całości jest finansowany przez Wnioskodawcę- właściciela nieruchomości.

4.       Wymieniane (istniejące) źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularz przyjęcia odpadów metali.

5.       Dla budynków mieszkalnych na budowę których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy zostało dokonane po 31 grudnia 2013 r. nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

6.       Od 1 stycznia 2022 r. nie można już składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

7.       W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, montaż kotła na biomasę jest możliwy wyłącznie w przypadku zastosowania kotła na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20mg/m3 (kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie). Są to kotły 5 klasy zgodne z wymaganiami programu (wymagania dotyczą certyfikatu ecodesign, automatycznego podawania paliwa, bez rusztu awaryjnego, określonej klasy efektywności energetycznej, ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym).

Przewody kominowe / spalinowe muszą być dostosowane do pracy z zamontowanym kotłem, co będzie potwierdzone w protokole z odbioru kominiarskiego podpisanym przez mistrza kominiarskiego.

8.       W przypadku montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej warunkiem wypłaty dofinansowania na ten koszt kwalifikowany jest przedstawienie wystawionego na Beneficjenta zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzającego montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem lub umowy kompleksowej regulującej kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, której stronami są Beneficjent i Operator Sieci Dystrybucyjnej. W przypadku kiedy obowiązująca umowa na dostawę energii elektrycznej w budynku została podpisana przez inną osobę niż beneficjent umowę taką należy aneksować.

9.       W ramach programu udzielana jest dotacja na instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10kW.

10.   W celu wydania zaświadczenia o dochodach należy złożyć stosowny wniosek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stopnicy. Do dochodu nie wlicza się „500+”, „300+”, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej.

Wymiana obecnie użytkowanych kotłów centralnego ogrzewania jest nieunikniona, biorąc pod uwagę podjętą przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana w skrócie „uchwałą antysmogową”. Głównym celem podjęcia uchwały jest wyeliminowanie nieekologicznych kotłów opalanych paliwem stałym, jak również ograniczenie spalania niskiej jakości paliw.

Działania te są konieczne do osiągnięcia normatywnych stężeń szkodliwych dla zdrowia pyłów PM10 i PM2,5 oraz kancerogennego benzo(a)pirenu. Przedmiotowa uchwała wprowadza następujący harmonogram eliminacji nieekologicznych źródeł ciepła:

-        od dnia 1 lipca 2021 r. nie wolno spalać najbardziej zanieczyszczających powietrze paliw stałych, tj.: mułów i flotokoncentratów węglowych, węgla brunatnego, węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%,

-        od dnia 1 lipca 2023 r. nie wolno użytkować kotłów pozaklasowych tzw. kopciuchów (według normy PN-EN 303-5:2012),

-        od 1 lipca 2024 r. nie wolno użytkować kotłów posiadających 3 i 4 klasę,

-         od 1 lipca 2026 r. wolno użytkować kotły spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,

-        od 1 lipca 2026 r. nie wolno użytkować kotłów na paliwo stałe w budynkach, jeśli istnieje możliwość przyłączenia budynku do sieci gazowej lub ciepłowniczej

Od 1 lipca 2026 r. na terenie województwa świętokrzyskiego, będzie można użytkować tylko odnawialne, bądź niskoemisyjne źródła ciepła takie jak: ciepło z sieci miejskiej, kotły na gaz lub olej opalowy, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne. Jedynie w sytuacji braku możliwości podłączenia budynku do sieci miejskiej, bądź sieci gazowej, dopuszczalne będzie spalanie paliw stałych w kotłach spełniających wymagania ekoprojektu, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

 2023_CP.jpg

Zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

12/09/2023

Od soboty, 9 grudnia 2023 r. zapraszamy do korzystania z lodowiska o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska. więcej..