Wiadomości - Aktualności

Informacja o naborze wniosków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Dodał: Data: 2024-02-12 10:18:58 (czytane: 1192)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Jest to resortowy Programu Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a)      znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b)      o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c)      traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Uczestnikami Programu są mieszkańcy Miasta i Gminy Stopnica.

Przewidywana liczba uczestników Programu, na które Gmina Stopnica uzyskała dofinansowanie to 13 osób niepełnosprawnych, w tym:

1) siedem osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną ( w tym orzeczenia równoważne);

2) sześć osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenia równoważne).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z  niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego ( w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Ważne!

1. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

2. W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w pkt IV ust. 10 Programu, finansowane ze  środków publicznych.

3. Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu:

W celu zgłoszenia się do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, które stanowią:

1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Programu.

2. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, której wzór stanowi załącznik nr 15 do niniejszego Programu.

3. Klauzula informacyjna RODO Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy.

4. Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Komplet dokumentów należy składać do 20 lutego 2024 r. do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie. Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Po 20 lutego 2024 r. nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy będą się kontaktować z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu.

W przypadku trudności ze złożeniem dokumentów lub w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Programu uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr:  41 377 98 13; 41 377 98 14;  41377 98 12.

Karta zgłoszenia do Programu  

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..