Wiadomości - Aktualności

Nabór na asystenta dla osoby niepełnosprawnej

Dodał: Data: 2023-03-01 13:14:02 (czytane: 467)

W związku z realizacją przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, kierownik ośrodka poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Praca na umowę zlecenie.

W związku z realizacją przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, kierownik ośrodka poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Praca na umowę zlecenie.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika Programu:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

Ponadto osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nieposzlakowana opinia;

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;

6) posiadająca prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty;

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie poświadczone przez
kandydata za zgodność z oryginałem;

2) oświadczenia kandydata o:
a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych,
c) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane zoskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury naboru.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 2 do dnia 7 marca 2023 r., do godziny 14.00.

Szczegółowych informacji udziela kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecnej w Stopnicy, tel. 41 377 98 12.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..