Wiadomości - Ogłoszenia i komunikaty

Otwarty konkurs

Dodał: Agnieszka Data: 2015-03-12 11:48:38 (czytane: 3489)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:

  •     organizacje pozarządowe,
  •     podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.2014.1118 j.t. ze zm.)

1.    Rodzaje zadań:
 I - popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym, zakup odzieży, obuwia i sprzętu do uprawiania sportu oraz bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Stopnicy,
II - popularyzowanie gry w piłkę siatkową wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie, treningi, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym, zakup sprzętu do uprawiania sportu.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi:
Zadanie I - 60 000 zł na popularyzowanie gry w piłkę nożną,
Zadanie II- 20 000 zł na popularyzowanie gry w piłkę siatkową.

3. Zasady przyznawania dotacji – ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.

4. Terminy i warunki realizacji zadania - do dnia 31 grudnia 2015 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie.

5. Termin składania ofert - do 31 marca 2015 roku do godziny 13:00

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert określa Zarządzenie nr 29/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie sportu i kultury fizycznej w roku 2015

7. W 2014 roku wysokość dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosła 120 000,00 zł (Piast Stopnica - popularyzowanie gry w piłkę nożną 90 000,00zł, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy - popularyzowanie gry w piłkę siatkową 30 000,00zł). 

 

 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie,...