Wiadomości - Ogłoszenia i komunikaty

Sprzedaż drzew

Dodał: Mariusz Szcześniak Data: 2015-02-12 09:07:33 (czytane: 3563)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu:

zad. 1 - rosnących na terenie miejscowości Stopnica nr ewid. gruntu 20/2:
- świerk - 8 szt. o obwodzie pnia: 25 cm, 15 cm, 40 cm, 37 cm, 30 cm, 35 cm, 27 cm, 32 cm,

zad. 2 - rosnących na terenie miejscowości Stopnica nr ewid. gruntu 20/4:
- lipa - 10 szt. o obwodzie pnia: 160cm, 170 cm, 125 cm, 135 cm, 230 cm, 175 cm, 163 cm, 155 cm, 207 cm, 155 cm, 165 cm, 115 cm
- wiąz – szt.1 o obwodzie pnia 305 cm
- jesion - szt. 1 o obwodzie pnia 165 cm
- klon - szt. 1 o obwodzie pnia 115 cm
 
zad. 3 - rosnących na terenie miejscowości Stopnica nr ewid . gruntu 19/3
- modrzew- 5 szt. o obwodach pni: 95 cm, 90 cm, 125 cm, 45 cm, 30 cm
 
Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych (na każde zadanie odrębnie)
Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godz. od 7.00 do 14.00 (w dni pracy Urzędu Miasta i Gminy Stopnica).
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Maria Brońska pok. Nr 15 tel. 41 3779815.
Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu winni w terminie do dnia 18.02. 2015 roku do godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica w pok. Nr 11 (sekretariat) złożyć ofertę w zamkniętej kopercie (wzór oferty w załączeniu).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2015 o godz.11.30 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy Stopnica.
O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować cena.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 zł w niniejszym przetargu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Informacja dla Kupujących:
1. Wszystkie drzewa przeznaczone do sprzedaży na pniu są oznaczone farbą.
2. Jednostka obmiarową robót związanych ze sprzedażą drzew „na pniu„ jest sztuka.
3. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie spraw wynikłych ze sprawdzenia stanu faktycznego w terenie lub wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia.
4. Kupujący przed opracowaniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu ilości i jakości drzew do sprzedaży na pniu.
5. Z chwilą przekazania placu Kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo wraz z wszelkimi kosztami ewentualnego zabezpieczenia do chwili ponownego przekazania placu Sprzedającemu .
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy drzew objętych kontraktem z chwilą podpisania umowy przez strony.
7. Usunięcie drzew powinno być wykonane na równi z terenem pod rygorem konieczności karczowania pni.
8. Szczegółowe wymagania, terminy i formy płatności są zawarte w projekcie umowie.
9. Po sprzedaży drzew „na pniu” zostanie sporządzony protokół końcowy realizacji umowy.

 

Formularz oraz wzór umowy do pobrania

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie,...