Wiadomości - Aktualności

Nabór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Dodał: Data: 2017-08-17 08:19:14 (czytane: 2472)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy ogłasza nabór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, tj. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, na terenie gminy Stopnica w okresie od września 2017 r. do grudnia 2017 r.

Szczegóły dotyczące naboru zamieszczone zostały poniżej (w pliku do pobrania).

http://stopnica.pl/bip/pliki/Oferta_gops.pdf

I. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy zaprasza do złożenia ofert na:


II. Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.


III. Rodzaj zamówienia: usługi.


IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi  na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.                    w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.),  tj. terapia logopedyczna- 5 godzin tygodniowo i rehabilitacja – 5 godzin tygodniowo (jedna godzina/60 min) dla 4-letniego chłopca z autyzmem od września 2017 r. do grudnia 2017 r. w miejscu zamieszkania, na terenie gminy Stopnica.


V. Kryterium wyboru oferty: cena.


VI. Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2017 – grudzień 2017


VII. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy:

1.    Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.
oraz
2.    posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

·         szpitalu psychiatrycznym,

·         jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

·         placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

·         ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,

·         zakładzie rehabilitacji,

oraz
3.    posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

·         umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

·         kształtowania nawyków celowej aktywności;

·         prowadzenia treningu zachowań społecznych.


VIII. Wymagane dokumentacja:
1.    Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2.    Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodów o których mowa w punkcie VII ppkt 1,

3.    Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie).

4.    Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczy staż w jednostkach, o których mowa w punkcie VII ppkt 2.

5.    Dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie, o którym mowa w punkcie VII ppkt 3.


IX. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Oferta – specjalistyczne usługi opiekuńcze”.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim w formie pisemnej – odręcznie (nieścieralnym atramentem lub długopisem), na maszynie lub komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można składać w siedzibie zamawiającego lub pocztą (liczy się data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 24.08.2017 r. do godz. 14.00).  Na kopercie należy umieścić zapis „Oferta cenowa na – specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

X. Termin złożenia oferty:
Oferty należy składać w terminie do dnia 24 sierpnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stopnicy pokój nr 2 w godz. od 7.00 do 14.00

XI. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Ewa Naporowska, tel. 41 377 98 12.

 

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Gmina Stopnica pozyskała dofinansowanie z programu "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej"

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica przy kontrasygnacie Renaty Woźniak- Zastępcy Skarbnika, zawarł umowę na realizację...