Wiadomości - Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia

Dodał: Mariusz Data: 2020-08-27 13:50:44 (czytane: 410)

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy informuje, że od dnia 01.09.2020 r. do dnia 15.09.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, Biuro Obsługi (parter) będą przyjmowane wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia.

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie:

- stypendium szkolnego oraz

- zasiłku szkolnego.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 528,00 zł na osobę w rodzinie miesięcznie.

Nie mogą ubiegać się o nie dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, tzw. zerówek, gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku,
w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

Informację na temat stypendium i zasiłku szkolnego można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stopnicy pod numerem telefonu: 41 377 818 lub 514102519.

 

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Wniosek o stypendium szkolne

Powszechny Spis Rolny

09/01/2020

   więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Powszechny Spis Rolny rozpoczął się 1 września 2020 roku

Jak można się spisać?...