Wiadomości - Aktualności

OGŁOSZENIE

Dodał: Mariusz Data: 2020-10-12 07:29:12 (czytane: 174)

Konsultacje projektu uchwały.


Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr XIX/69/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
1. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie: 12 – 19 października 2020 r.
2. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren Gminy Stopnica.
3. Zgłoszenia uwag i opinii dotyczących projektu uchwały organizacje i podmioty dokonują w formie papierowej, w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, w terminie podanym w ogłoszeniu.
W załączeniu projekt uchwały oraz program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica
(-) Ryszard Zych

 

 

Konsultacje - plik do pobrania

 


Powszechny Spis Rolny

09/01/2020

   więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Dotacje na małe przetwórstwo i RHD

Od 26 października 2020 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych,...