Wiadomości - Aktualności

Podsumowanie inwestycyjne okresu 2015-2018

Dodał: Data: 2019-02-07 12:50:34 (czytane: 816)

Infrastruktura oświetlenia ulicznego i drogowa

 

W latach 2015-2018 duży nacisk położono na poprawę stanu infrastruktury drogowej. Na ten cel przeznaczono ponad 5 mln zł dzięki którym zmodernizowano ponad 40 km dróg (gminnych, powiatowych, wojewódzkich). W tym okresie Gmina Stopnica udzieliła Powiatowi Buskiemu pomocy finansowanej w wysokości ponad 1,5 mln zł. W rezultacie poczynionych nakładów inwestycyjnych nowa nawierzchnia asfaltowa pokryła ponad 14 km dróg powiatowych.

W 2017 r. zakończono również inwestycję polegającą na wymianie oświetlenia ulicznego. Na wszystkich istniejących odcinkach zastosowano oprawy w najnowszej technologii LED. Wartość inwestycji opiewała na kwotę ponad 3,5 mln zł z czego dofinansowanie ze środków Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy wyniosło 85 % kosztów. W ramach przedsięwzięcia wymienionych zostało 1250 opraw (lamp), a kolejne 750 zainstalowano na istniejących słupach oświetlenia ulicznego. 

2.jpg

Inwestycje z dziedziny ochrony środowiska

W 2017 r. zawarta została umowa o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Skrobaczów i Prusy. W rezultacie zrealizowania operacji, której zakończenie nastąpiło w IV kwartale 2018 r. wybudowanych zostało blisko 11 km sieci kanalizacyjnej do której przyłączonych zostanie 99 nieruchomości (396 mieszkańców). Całkowita wartość robót wyniosła ponad 3,3 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków UE wyniosło ponad 1,7 mln zł.

Dobiegła końca realizacja projektu, który obejmował wykonanie instalacji solarnych na domach prywatnych. Projekt współfinansowany był ze środków Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W wyniku realizacji projektu w latach 2014-2017 na 448 nieruchomościach, stanowiących własność mieszkańców, zamontowane zostały kolektory słoneczne do uzyskiwania ciepłej wody użytkowej. Wartość wydatków poniesionych przez gminę na realizację tego przedsięwzięcia wyniosła 4,2 mln zł. Posiadacze kolektorów solarnych w okresie od wiosny do jesieni uzyskują ciepłą wodę użytkową dzięki odnawialnym źródłom energii. Korzystanie z instalacji wpływa na zminimalizowanie kosztów podgrzania wody użytkowej oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

3_2.jpg

Infrastruktura edukacyjna

Budowa przedszkola dofinansowana została w wysokości 2,5 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość robót budowlanych wyniosła 3,8 mln zł. Przedszkole wybudowane zostało w sąsiedztwie istniejących szkół przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Od 3 września 2018 r. 175 dzieci rozpoczęło edukację przedszkolną w nowym budynku zlokalizowanym przy ulicy Kazimierza Wielkiego 23 D. Przedszkole funkcjonuje w godzinach od 6:30 do 16:00.

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, Rada Miejska w Stopnicy przyjęła uchwałę, na mocy której rodzice dzieci, które uczęszczają do wybudowanego przedszkola, zwolnieni zostali z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie z edukacji przedszkolnej. Prowadzona od lat polityka edukacyjna ukierunkowana jest na zapewnienie wszystkim dzieciom dostępu do wychowania przedszkolnego.

Budynek został zaprojektowany według najwyższych standardów jakościowych z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i technologii wpływających na optymalizację funkcjonalności budynku. Pomieszczenia w przedszkolu posiadają ogrzewanie podłogowe, oraz zostały objęte monitoringiem wizyjnym, co z całą  pewnością zapewni dzieciom oraz rodzicom poczucie pełnego komfortu i bezpieczeństwa. Funkcjonujące w obiekcie instalacje wykorzystywać będą odnawialne źródła energii (ogrzewanie wody użytkowej wspierane będzie instalacją solarną zamontowaną na dachu budynku, centralne ogrzewanie wspierane będzie pompą ciepła), budynek został wyposażony również w instalacje teletechniczne i multimedialne oraz system nagłośnienia w każdej sali.

DSC_0412.JPG

DSC_0403_1.JPG

Gmina Stopnica pozyskała również dofinansowanie w wysokości blisko 600 000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ na zakup wyposażenia i funkcjonowanie przedszkola w roku szkolnym 2018/2019. Dofinansowanie przeznaczone zostało na zakup mebli, komputerów, tablic interaktywnych i telewizorów oraz zajęcia przedszkolne, w tym również zajęcia dodatkowe z zakresu języka angielskiego, karate, tańca, zajęcia logopedyczne i kulinarne.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2017 r. udzielił dofinansowania w wysokości 20 000 zł na utworzenie w szkole podstawowej w Stopnicy pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej. Celem przedsięwzięcia było podniesienie jakości edukacji ekologicznej oraz kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska. W ramach projektu zakupiono urządzenia do badania powietrza atmosferycznego, wody oraz gleby. Z zakupionych pomocy, uczniowie korzystają na zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych nie tylko w pracowniach, ale także podczas wycieczek edukacyjnych i zajęć w terenie.

W 2015 r. zakończono realizację operacji pn. „Modernizacja i adaptacja obiektów pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne”, która współfinansowana była ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zakres operacji obejmował modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Suchowoli i Białoborzu, ich wyposażenie oraz remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Stopnicy.

 Remont_1_1.JPG

W 2017 r. ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskano natomiast 250 000 zł na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jastrzębiec oraz modernizację świetlicy w Skrobaczowie. Realizacja przedmiotowej operacji była odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców wsi w zakresie stworzenia ogólnodostępnego, niekomercyjnego miejsca w którym będą oni mieli możliwość zagospodarowania wolnego czasu.

5.jpg

6.jpg

Infrastruktura rekreacyjna i sportowa

W 2015 r. dobiegła końca realizacja projektów, które współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej poszerzono zakres rzeczowy projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy jako podstawa rozwoju tej miejscowości na bazie unikatowego potencjału historyczno-kulturowego, turystycznego i rekreacyjnego” o wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 25x50 [m], wraz z ogrodzeniem i systemem oświetleniowym. W ramach projektu dokonano również zakupu elementów niezbędnych do zaadaptowania w/w boiska na lodowisko w okresie zimowym. Zamówienie obejmowało dostawę mobilnego lodowiska o wymiarach 20 m x 40 m wraz z agregatem chłodniczym, systemem band i maszyną do konserwacji lodu. W sąsiedztwie basenu zainstalowano zestaw piramid linowych w skład którego wchodzą: piramida mała 5 m oraz duża 7,0 m oraz ślizg, tunel, wejście wspinaczkowe i moduł łączący.

W 2015 r. zakończono roboty budowalne związane z wykonaniem rozsuwanego zadaszenia basenu, które zwiększyło funkcjonalność obiektu, pozwoliło na korzystanie z basenu w dni pochmurne i chłodne oraz zapobiegało zanieczyszczeniu niecki, jak również nadmiernemu wychładzaniu się wody, ogrzewanej dzięki wykorzystaniu instalacji solarnej. Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyniła się do wydłużenia okresu eksploatacji basenu. Wspomniany wcześniej zakres robót zakończył realizację projektu, którego zasadnicza część obejmowała wykonanie: sezonowego basenu o wymiarach 33 x 15 m wraz z brodzikiem dla dzieci oraz 60- metrową zjeżdżalnią, budynkiem socjalnym, w którym mieszczą się przebieralnie i sanitariaty. Na kompleksie powstał plac zabaw, górka saneczkowa, skatepark, altana grillowa, boisko do siatkówki plażowej, ścieżki turystyczne, a staw przywrócony został do uprawiania sportów wodnych.

Realizacja przedmiotowego projektu okazała się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Obszar dotychczas niezagospodarowany, stał się wizytówką miasta i gminy. Z kompleksu rekreacyjno- szkolnego o powierzchni ponad 7,5 ha korzystają nie tylko uczniowie, ale również mieszkańcy oraz turyści.

DSC_0124.JPG

W latach 2015-2018 pozyskano z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego oraz budżetu państwa, środki finansowe w wysokości ponad 120 000 zł, na inwestycje związane z budową obiektów rekreacyjno-sportowych w Falęcinie Starym, Szczeglinie oraz Stopnicy. Udzielono również wsparcia finansowego w wysokości 14 000,00 zł oraz merytorycznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Bosowicach w procesie pozyskania dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie placu zabaw, altany, montażu zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury.  

DSC_0026.JPG 

DSC_0016.JPG 

 

Dom przedpogrzebowy

Budowa kaplicy wraz z domem przedpogrzebowym to inwestycja, która została zainicjowana przez Burmistrza  Ryszarda Zycha, we współpracy i z poparciem księdza Janusza Rydzka- proboszcza  Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Parafia przekazała na podstawie notarialnej umowy w formie darowizny, część cmentarza z przeznaczeniem na budowę kaplicy. Pomysł budowy kaplicy został zaakceptowany przez Radę Miejską i spotkał się z dużym poparciem mieszkańców, którzy zwracali uwagę na dużą odległość cmentarza od świątyń, w których dotychczas sprawowane jest ostatnie pożegnanie oraz konieczność poruszania drogami publicznymi, w tym ruchliwą drogą krajową. Obiekt wykorzystywany jest przez trzy parafie z Gminy Stopnica. W dniu 22 października 2017 r. kaplica z domem pogrzebowym na cmentarzu parafialnym w Stopnicy została poświęcona przez Biskupa Kieleckiego księdza Jana Piotrowskiego.

7.jpg

Projekty w realizacji

Z inicjatywy Burmistrza zabezpieczono w budżecie gminy środki na kompleks rehabilitacyjno-opiekuńczy. To nowy pomysł, którego głównym celem jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do nowoczesnego obiektu, którego struktura będzie składać się z trzech modułów.

a) rehabilitacyjnego- w którym świadczone będą usługi rehabilitacyjne, obecnie realizowane w budynku ośrodka zdrowia. Sale o łącznej powierzchni blisko 250 m2 wyposażone zostaną w nowoczesne urządzenia do ćwiczeń oraz laseroterapii, ciepłoterapii, światłolecznictwa, elektroterapii, magnetoterapii, terapii ultradźwiękowej.

b)  senioralnego- dedykowanego osobom nieaktywnym zawodowo i emerytom, którzy będą mogli zagospodarować swój wolny czas na spotkania ze znajomymi, ćwiczenia, zabawę, samodoskonalenie, szkolenia, korzystanie z modułu rehabilitacyjnego. Powierzchnia użytkowa 253 m2.

c)  opiekuńczego o powierzchni 590 m2 – przeznaczonego dla osób starszych, których rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki. Projektowane jest rozwiązanie w zakresie funkcjonowania modułu opiekuńczego, które ograniczy do niezbędnego minimum koszty związane z korzystaniem z tej formy pomocy.

Roboty budowlane już się rozpoczęły. Obiekt, którego zakończenie budowy zaplanowane jest na czerwiec 2020 r., powstanie nakładem 6 mln zł i usytuowany będzie w sąsiedztwie Ośrodka Zdrowia w Stopnicy.

DSC_0233.JPG 

Gmina Stopnica pozyskała również dofinansowanie dla realizacji projektu pn. "Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług".

Celem projektu jest upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących administracji publicznej. Głównym celem będzie udostępnienie nowych e-usług oraz zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego i umożliwienie mieszkańcom, potencjalnym interesantom korzystania z nowych e-usług publicznych (e- płatności, zdalny radiowy odczyt wodomierzy, możliwość załatwienia spraw w urzędzie bez wychodzenia z domu). Warto mieć na uwadze, iż projekt w znaczny sposób ułatwi dostęp osobom z niepełnosprawnościami do usług publicznych i umożliwi im aktywny udział w życiu społecznym.

Projekt pn. "TIK – TAK! Rozwój kompetencji informacyjno- komunikacyjnych oraz zakup narzędzi informatycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy" to kolejny projekt, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK (telekomunikacyjnych, informatycznych i komunikacyjnych) zakupionych do szkoły podstawowej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: zakup komputerów przenośnych, tabletów, drukarek, kserokopiarek, wizualizerów, robotów edukacyjnych, projektorów oraz szkolenia dla uczniów i nauczycieli zakończone uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Projekt realizowany będzie w okresie: styczeń- październik 2019 r. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę ponad 355 000 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 85 %. 

Jednym z planowanych do realizacji przez Gminę Stopnica przedsięwzięć inwestycyjnych, na które opracowano już dokumentację techniczną, jest utworzenie inkubatora przetwórstwa rolnego. Mając na uwadze, że gmina ma charakter stricte rolniczy, projekt ma na celu  wsparcie osób pracujących na roli. Zgodnie z założeniami projektu, działanie inkubatora sprzyjać ma dywersyfikacji źródeł dochodu rolników. Ideą projektu jest ograniczenie roli pośredników sprzedaży płodów rolnych, głównie owoców i warzyw, a tym samym promocja krótkiego łańcucha dostaw. Obserwując sytuację na rynku rolnym zauważyć można pewną prawidłowość, która jednak nie przynosi pozytywnych rezultatów dla producentów rolnych, a mianowicie skup produktów po niskich cenach od rolników i późniejsza ich sprzedaż przez pośredników za nieporównywalnie wyższe stawki. Wdrożenie projektu ma na celu zmianę postrzegania płodów rolnych przez rolnika, który obecnie traktuje owoce czy warzywa jako produkt końcowy, a docelowo po rozpoczęciu działalności inkubatora dotychczasowy produkt będzie dla rolnika półproduktem, który będzie mógł być przetworzony na produkt o dłuższej przydatności do spożycia np. soki, dżemy itp. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na 2019 r.

8.jpg

W związku z rozpoczęciem formowania struktur Wojsk Obrony Terytorialnej, spośród wielu lokalizacji zgłoszonych przez samorządy kilku ościennych powiatów, po dokonaniu przeglądu zgłoszonych nieruchomości, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej wybrało jako najlepszą i zwróciło się z wnioskiem o przekazanie przez Gminę Stopnica nieruchomości w Czyżowie z przeznaczeniem na potrzeby lokalizacji pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej. Nieruchomość wykorzystana będzie przez bataliony lekkiej piechoty, które liczyć będą ok. 100 stałych etatowych zawodowych żołnierzy oraz pracowników obsługi. Okresowo (w trakcie ćwiczeń, treningów lub szkoleń) stan zmienny zakwaterowania budynku będzie wynosił ok. 700 osób.

Przekazanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i zrealizowanie zamiarów inwestycyjnych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, zmniejszenia bezrobocia, rozwoju gospodarczego gminy oraz wzrostu estetyki przestrzennej miejscowości.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mają otrzymać wynagrodzenie w wysokości min. 502 zł miesięcznie – 320 zł za gotowość do służby i min.  182,40 zł, max. 326,40 zł ekwiwalentu za dwa dni szkolenia miesiącu (w zależności od stopnia wojskowego).

Po rozpoczęciu funkcjonowania batalionu lekkiej piechoty w Czyżowie, w oparciu o powyższe założenia, w regionie rocznie pozostanie klika milionów złotych.

Dobra sytuacja finansowa Gminy Stopnica, która na bieżąco reguluje swoje zobowiązania oraz posiada na rachunkach bankowych środki finansowe w wysokości ponad 5,3 mln zł, pozwala z optymizmem spojrzeć na plany inwestycyjne gminy w nadchodzących latach.

Zapraszamy na basen w Stopnicy

06/22/2019

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 22 czerwca, od godz. 11:00. więcej..