Wiadomości - Aktualności

Przetarg na sprzedaż drzewa na pniu

Dodał: Mariusz Data: 2018-09-05 15:01:49 (czytane: 797)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drzewa na pniu.

1.    Drzewa rosnące na działce gminnej  nr 413/4 w Stopnicy – gatunku Jesion wyniosły szt. 2 o obwodach pnia 155 i 160 cm mierzony na wysokości 130 cm, Modrzew europejski szt. 1 o obwodzie pnia 151 cm  mierzony na wysokości 130 cm
2.    Drzewo rosnące  na działce gminnej nr 68/1 w Stopnicy gatunku - Wierzba  płacząca szt. 1 o obwodzie pnia 102 cm mierzony na wysokości 130 cm  
3.    Drzewa rosnące na działce gminnej nr 380/1 w Jastrzębcu gatunku – brzoza brodawkowata o obwodach pnia 115 i 95 cm mierzony na wysokości 130 cm, drzewo gatunku - Modrzew europejski  o obwodzie pnia 75 cm, mierzony na wysokości 130 cm.
Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godz. od 7.00 do 14.00 (w dni pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy).
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Mirosław Siekierski  pok. Nr 18
tel. 41 3779800 w. 46.
Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu winni w terminie do dnia : 14.09.2018 roku do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy pok. Nr 9  (sekretariat) złożyć ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „wycinka drzewa” (wzór oferty w załączeniu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2018r o godz.10.30 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy.
O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować cena. W ramach ceny oferent dokonuje wycinki drzewa, jego usunięcia z nieruchomości oraz uporządkowania terenu.   
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.
W niniejszym przetargu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych .

Informacja dla oferentów:

1. Drzewo przeznaczone do sprzedaży na pniu jest oznaczone farbą.
2. Jednostka obmiarową robót związanych ze sprzedażą drzew „na pniu „ jest sztuka.
3. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie stanu faktycznego w terenie lub wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia.
4. Kupujący przed opracowaniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu  jakości drzewa przeznaczonego do sprzedaży na pniu.
5. Z chwilą przekazania placu Kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo wraz z wszelkimi kosztami ewentualnego zabezpieczenia do chwili ponownego przekazania placu Sprzedającemu .
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan   jakościowy drzewa objętego kontraktem z chwilą podpisania umowy przez strony.
7. Usunięcie drzewa powinno być wykonane na równi z terenem, pod rygorem konieczności karczowania pnia.
8. Szczegółowe wymagania ,terminy i formy płatności są zawarte w projekcie umowie.
9. Po sprzedaży drzew „na pniu” zostanie sporządzony protokół końcowy realizacji umowy.
10.Oferty należy składać  na wykonanie poszczególnych zadań.(wzór w załączeniu)

 

Oferta i wzór umowy

Zapraszamy na basen w Stopnicy

06/22/2019

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 22 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Wojewódzkie Zawody Sportowo- Pożarnicze w Stopnicy

Zapraszamy na Wojewódzkie Zawody Sportowo- Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbędą się w dniu 9 września br. (niedziela)...