Wiadomości - Aktualności

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Dodał: Data: 2021-09-20 11:52:50 (czytane: 493)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stopnica położonej w miejscowości Strzałków.
 
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru

1.     Nr  działki – 36

2.     Powierzchnia działki – 0,8200 ha

3.     Nr księgi wieczystej – KI1B/00010872/3

4.     Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy – zabudowa ekstensywna zagrodowa i mieszkaniowa, tereny sadownictwa i ogrodnictwa.

5.     Działka – zabudowana ( budynek  mieszkalny jednorodzinny , wolnostojący, parterowy, podpiwniczony, konstrukcja murowana,  zabudowania gospodarcze)

6.     Cena działki brutto – 81 900,00  (w tym 700,00 zł koszt wyceny)  podlega zwolnieniu z VAT 

7.      Termin zagospodarowania nieruchomości  - nie  dotyczy

8.      Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy

9.      Wysokość  wadium – 9 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w  Stopnicy ul. Tadeusza Kościuszki 2,  w dniu  15.11. 2021r. w sali  konferencyjnej o godz.  9 .00.

  Warunki przetargu.

Z uwagi na przeznaczenie  nieruchomości  do  jej  sprzedaży  mają  zastosowanie    przepisy  ustawy  z  dnia  11  kwietnia  2003  r  o  kształtowaniu  ustroju  rolnego /DZ.U  z  2021r  poz.234 /.  Zgodnie  z  przepisami  cytowanej  ustawy  nabywcą  nieruchomości  rolnej  może  być  wyłącznie  rolnik  indywidualny , chyba że  ustawa  stanowi  inaczej. Jeżeli  nabywana  nieruchomość  rolna  albo  jej  część ma  wejść  w  skład  wspólności  majątkowej   małżeńskiej  wystarczające  jest , gdy  rolnikiem  indywidualnym jest jeden  z  małżonków. Powierzchnia  nabywanej nieruchomości  rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład  gospodarstwa  rodzinnego  nabywcy nie może  przekraczać 300ha  użytków  rolnych  ustalonej  zgodnie  z  art.5  ust.2 i 3  ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa  się  osobę  fizyczną  będącą  właścicielem  użytkownikiem  wieczystym ,samoistnym  posiadaczem  lub dzierżawcą  nieruchomości rolnych,  których  łączna  powierzchnia  użytków  rolnych nie  przekracza  300 ha,  posiadająca  kwalifikacje  rolnicze  oraz  co  najmniej  od  5  lat  zamieszkała  w  gminie  na  obszarze  której  jest  położona  jedna  z  nieruchomości  rolnych  wchodzących  w  skład  gospodarstwa  rolnego  i  prowadząca  przez ten  okres osobiście gospodarstwo. W  przetargu  mogą  wziąć  udział  osoby ,  które  spełniają  warunki  określone  w  art.6 ustawy  z  dnia  11  kwietnia  2003r  o  kształtowaniu  ustroju  rolnego /Dz. U  z  2021 r poz.234) oraz  przedłożą  Komisji  Przetargowej  przed  przeprowadzeniem  przetargu dokumenty potwierdzające  spełnienie  warunków  do  nabycia  nieruchomości  rolnej , o  której  mowa w art.7 cytowanej  wyżej  ustawy tj:

- oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat poświadczone przez  wójta (burmistrza, prezydenta miasta)- jako dowód potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego  na terenie konkretnej gminy  przez wymagany okres.

- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały -  jako dowód potwierdzający zamieszkanie co najmniej 5 lat na terenie gminy gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa

- oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego poświadczone przez wójta(burmistrza prezydenta miasta)

- kserokopia dyplomu(studia także podyplomowe) lub świadectwa (ukończenia szkoły zasadniczej zawodowej, gimnazjum, podstawowej) przedstawiając jednocześnie oryginał do wglądu.

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu  nieruchomości , z  wyjątkiem  przypadku, gdy nabywca  ustalony  w  wyniku  przetargu  nabywa  nieruchomości  na  powiększenie  gospodarstwa  rodzinnego  jednak  do  powierzchni  nie  większej  niż  300ha ,a  nabywana  nieruchomość  rolna  jest  położona  w  gminie , w  której   ma  miejsce  zamieszkania  nabywca  lub  gminie  graniczącej  z  tą  gminą W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Stopnica nr 67 8519  0005 0010 0000 0563 0050 prowadzony przez BS  w Stopnicy  w taki sposób, aby najpóźniej w dniu  09.11.2021r wadium znajdowało się na rachunku  bankowym Gminy Stopnica. Data dokonania wpłaty wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Stopnica. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości oraz oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi  zastrzeżeń .W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim(również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obu małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać oświadczenie współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem, przetargu  za środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać stosowny dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim  a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Ceny nabycia nieruchomości płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Stopnica. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r , poz. 1836 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy pokój nr 18 telefon 41 3779806  w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy oraz w prasie lokalnej. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów , podając przyczynę odwołania przetargu do wiadomości publicznej.

Stopnica  dn. 20.09.2021r.