Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz Data: 2017-11-28 10:16:53 (czytane: 686)

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875) zawiadamiam, że w dniu 4 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Stopnicy.

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25 października2017 r.
4.Rozpatrzenie informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017,
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2018 rok,
3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok,
4) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
5) w sprawie ustalenia dopłat do wybranych grup taryfowych,
6) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stopnica,
7) w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej gminy pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy” oraz nowego brzmienia jej statutu,
8) w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Gminne Centrum Kultury w Stopnicy” oraz nowego brzmienia jej statutu,
9) w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy” oraz nowego brzmienia jej statutu,
10) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2017-2023
11) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
12) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stopnica na lata 2018-2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Gmina Stopnica pozyskała 1,9 mln zł na budowę kanalizacji sanitarnej

W dniu 23 listopada br. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica Ryszard Zych, przy kontrasygnacie Skarbnika Agnieszki Nowak, podpisał umowę...