Wiadomości - Aktualności

WYPRAWKA SZKOLNA

Dodał: Mariusz Szcześniak Data: 2010-05-19 21:44:55 (czytane: 2601)

Zgodnie z projektem Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r.
„Wyprawka szkolna”, Urząd Gminy w Stopnicy informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w:
- klasach I - III szkoły podstawowej,
- klasie II gimnazjum,
- a także dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, tj. :

1) dochód nieprzekraczający 351zł / na 1 osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

2) poza kryterium dochodowym, w przypadkach takich jak: niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina niepełna, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe itp., na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Złożenie wniosku wymaga szerokiego uzasadnienia.

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży;

 Wnioski mogą złożyć: rodzice ucznia, prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, nauczyciele, pracownicy socjalni, lub inne osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami składa się u dyrektora szkoły do której uczeń uczęszcza - do 7 czerwca 2010r.
Wnioski o dofinansowanie są do odebrania w sekretariatach szkół lub do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Stopnica.


 
 

Powszechny Spis Rolny

09/01/2020

   więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy - realizuje projekt systemowy, pn. ''Aktywna integracja- szansą na lepsze jutro''

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy przystąpił w roku 2010 do realizacji projektu systemowego pn. „Aktywna integracja...